Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty EU > ERASMUS+, 2014-2020 > KA103 mobility ve VŠ vzdělávání > Erasmus Policy Statement - CZ

Erasmus Policy Statement - CZ

Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná dentální hygienistka a Diplomovaný zdravotní laborant.

Škola dlouhodobě klade velký důraz na posilování evropské dimenze ve vzdělávání, na spolupráci mezi institucemi, na přizpůsobení způsobu a obsahu vzdělávání měnícím se potřebám společnosti a pokroku ve vědě. Programy mobilit chápeme jako formu zvyšování kvality a přitažlivosti studia, možnost dalšího rozvoje studentů a zlepšení jejich šancí na trhu práce a zároveň jako jeden ze způsobů zvyšování kvalifikace učitelů.

Z těchto důvodů se škola již od roku 1998 zapojuje do programů EU - Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus a do programů ESF - JPD 3. Po získání EUC v roce 2003 jsme od roku 2004 rozvíjeli spolupráci např. s University of Brighton v oblasti mobilit učitelů, později se do programu mobilit zapojili i studenti. Také v rámci programu Leonardo da Vinci jsme od roku 2000 vysílali na zahraniční stáže ve Velké Británii, Německu a Rakousku studentky ošetřovatelství a porodní asistence a zahraniční studenty ke stážím přijímali. Tyto spolupráce trvaly do roku 2009, kdy uvedené obory na VOŠ skončily. Zaměřili jsme se proto na možnosti zahraničních stáží pro současné, zdravotně-technické obory vyšší školy. Po získání rozšířeného EUC v roce 2007 se škole otevřela možnost zapojit do programu Erasmus studenty a učitele stávajících oborů školy. Postupně jsme navázali kontakty se zahraničními podniky, kam vyjíždějí učitelé na školení a zároveň domlouvají podmínky pro přijetí našich studentů na pracovní stáže. Za poslední roky počet učitelů a oborů vyjíždějících na pracovní stáž a počet zemí stále stoupá. Od roku 2013 již vysíláme na pracovní stáž i studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent.

Studenty diplomovaných oborů jsme na studijní stáže doposud nevysílali, neboť zahraniční školy s adekvátním studijním programem nesplňovaly podmínky pro získání EUC a nebyly zapojeny do programu Erasmus. Tuto nepříznivou situaci řešíme pomocí hostujících odborníků ze zahraničí, kteří zprostředkovávají studentům, ale i ostatním kolegům nejnovější odborné poznatky přímo na domácí instituci.

Systém vzdělávání zdravotnických oborů prochází v posledních letech nejen u nás, ale i v sousedních zemích zásadními změnami, řada oborů je převáděna na bakalářský stupeň studia, což otevírá i pro naši školu možnost zahraniční spolupráce nejen s podniky, ale i se školami.

Strategickým cílem vyšší školy pro novou fázi programu Erasmus je i nadále zprostředkovat studentům a učitelům diplomovaných oborů zahraniční zkušenost, poskytnout jim možnost prověřit a upevnit si v praxi již získané znalosti a dovednosti a dále je rozšířit. Budeme nadále podporovat a rozvíjet především mobility - pracovní stáže učitelů a pracovní stáže studentů, dále rozšiřovat spolupráci se špičkovými zahraničními podniky působícími v oborech školy, které doposud nejsou v zahraničí vzdělávány na terciární úrovni. Díky změnám v systémech vzdělávání chceme nově navázat a rozvíjet spolupráci se zahraničními vysokými školami vzdělávajícími obory dentální hygienistka a laboratorní asistent na bakalářské úrovni. Zpočátku ve formě stáží učitelů, později stáží studentů. Zemí s nejširší spoluprací zůstává Německo, nově bychom rádi zapojili do spolupráce také Rakousko a skandinávské země. Účastníci stáží budou mít možnost působit v zahraničním týmu, získat nejnovější informace a znalosti ve svém oboru, osvojit si nové zkušenosti a dovednosti, poznat nové trendy a postupy, seznámit se s novými materiály, technologiemi, působit v multikulturním prostředí a přímo v praxi si také ověřit úroveň a kvalitu svého vzdělání a vlastních pracovních postupů a zároveň dále rozvíjet své sociální a komunikační kompetence. Učitelé budou mít příležitost během stáže kromě svých odborných znalostí a dovedností prezentovat také formy a úroveň odborného vzdělávání ve zdravotnických oborech u nás, konfrontovat je s úrovní v zahraničí a hledat a nacházet podněty k neustálému zlepšování procesu vzdělávání a vlastnímu profesnímu růstu, z čehož budou profitovat samozřejmě i studenti.

Působení zahraničních odborníků ve výuce se nám velmi osvědčilo, proto bychom chtěli jejich počet, obory i země dále rozšířit. Chtěli bychom také využít naše zkušenosti s organizací praktických stáží pro zahraniční studenty v programu Leonardo a v rámci nové spolupráce s vysokými školami přijímat na praktické stáže i zahraniční Erasmus studenty.

 VOŠZ má již od roku 1998 zkušenosti z účasti na některých projektech partnerství a spolupráce v rámci LLP. Zahraniční spolupráce vždy byla důležitým zdrojem modernizace výuky a posílení mezinárodních aspektů v životě školy. Na základě změn ve struktuře oborů školy většina dřívějších partnerství skončila, naším cílem v nové fázi programu bude navázat nové kontakty a stávající se zahraničními podniky (v Německu) posunout na vyšší úroveň- uzavřít smlouvy o dlouhodobé spolupráci a poté postupně spolupracovat na optimalizaci obsahu některých odborných předmětů připravujících studenty pro praxi.

 Zahraniční spoluprací v programu Erasmus chceme přispět k modernizaci a internacionalizaci ve vzdělávání všech oborů školy. Poznatky a zkušenosti ze stáží využijeme při aktualizaci a rozvoji učebních plánů, čímž přispějeme ke zlepšení jejich úrovně a zvýšíme šance školy na úspěch při jejich reakreditaci. Zároveň zvýšíme atraktivitu a důležitost pomaturitního vzdělávání a tím podpoříme také konkurenceschopnost školy. Již z předchozích let víme, že účast na zahraničních stážích přispívá k rozvoji multikulturních kompetencí studentů a učitelů, k podpoře tolerance, rovnoprávnosti a boji proti všem formám diskriminace, prokazatelně podporuje profesně osobnostní růst účastníků jako je zvýšení sebevědomí, odpovědný přístup k práci, schopnost správně a rychle se rozhodovat v náročných situacích. Život v cizojazyčném prostředí a práce v cizojazyčném týmu pomáhá zlepšit úroveň obecného i odborného jazyka, především angličtiny a němčiny. Tento fakt rozšiřuje možnosti školy pro další mezinárodní spolupráci. Doposud je totiž jazyková bariera pro některé kolegy, ale i studenty, limitujícím faktorem pro účast na mezinárodních aktivitách. Předávání zkušeností po návratu přispívá nepochybně ke zlepšení prezentačních schopností jednotlivých účastníků. Zdokonalením svých odborných, sociálních i komunikačních kompetencí dosáhnou studenti i zaměstnanci větší mobility, adaptability a flexibility pro pracovní uplatnění v rámci propojené Evropy. Uzavírání spolupráce se špičkovými zahraničními podniky, přijímání zahraničních odborníků, vysílání zaměstnanců a studentů na praktické stáže umožní škole propojit proces vzdělávání s procesem výrobní praxe s využitím nejnovějších poznatků výzkumu.

Očekávaným přínosem mezinárodní spolupráce a účasti na stážích je zároveň zvýšení motivace účastníků k dalšímu vzdělávání, dále získání zpětné vazby pro školu o kvalitě poskytovaného vzdělání a možnost využít získané poznatky pro její zvýšení, pro zlepšení organizace a řízení.