Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace 

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.


1. Název

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

2. Důvod a způsob založení 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování středního a vyššího odborného vzdělávání.

Organizace vykonává činnost těchto škol: vyšší odborná škola, střední škola.

Vyšší odborná škola zdravotnická, IZO: 110 031 083, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

VOŠ vzdělává v oborech vzdělání: viz Obory VOŠ

Střední zdravotnická škola, IZO: 110 030 982, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

SŠ vzdělává v oborech vzdělání: viz Obory SŠ

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. 

Právní forma: příspěvková organizace.

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600020665

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1

Zřizovací listina: Zřizovací listina s platností od 1. 10. 2021.pdf

3. Organizační struktura

Organizační řád 1. 4. 2021.pdf

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu ze dne 1. 4. 2021.pdf

Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu ze dne 1. 4. 2021.pdf

Kontakty na vedení školy viz Kontakty

Ředitelka školy PhDr. Zuzana Pohlová byla jmenována v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků a za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce, kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků  a studijní výsledky žáků.

Ředitel rozhoduje zejména:
o přijetí ke vzdělávání,
o přestupu,
o přerušení vzdělávání,
o podmíněném vyloučení ze školy a o vyloučení ze školy,
o individuálním vzdělávacím plánu,
o uznání vzdělávání.

Ředitel může povolit změnu oboru vzdělávání a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

Ředitel může podle místních potřeb a podmínek upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou

Úřední hodiny: 

Sekretariát

Pondělí -Pátek

8:00-10:00

13:00-14:00

Studijní oddělení (kromě prázdnin)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

13:00-15:00

13:00-15:00
---
---

Školní knihovna viz Knihovna

Telefonní číslo ústředny: 221 771 111

Fax: 222 320 006

Internetové stránky: www.szspraha1.cz 

E-mail: voszaszs@praha1.cz 

Další kontakty: viz Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

 

Viz Úhrady plateb žáky a studenty

 

6. IČ: 00638749

 

7. DIČ: organizace není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

8.1  Seznam hlavních dokumentů:

 1. rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
 2. evidence žáků a studentů (školní matrika),
 3. doklady o přijímání žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),
 5. výroční zprávy o činnosti školy,
 6. třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 7. školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
 8. záznamy z pedagogických rad,
 9. kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů,
 10. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 11. personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
 12. zřizovací listina,
 13. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 14. spisový a skartační řád,
 15. vnitřní kontrolní systém,
 16. směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
 17. dokumentace v oblasti BOZP,
 18. dokumentace v oblasti požární ochrany,
 19. směrnice v oblasti účetnictví:
  • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho evidence
  • Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků
  • Směrnice pro stanovení odpisového plánu
  • Směrnice k provádění doplňkové činnosti
  • Směrnice o vnitřní finanční kontrole
  • Vnitřní platový předpis
  • Zásady účtování hmotného a nehmotného majetku
 20. organizační řád
 21. vnitřní (platový) předpis,
 22. plán(y) výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku,
 23. strategie prevence rizikových projevů chování,
 24. koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,
 25. úplata za vzdělávání a školské služby. 

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici na sekretariátu školy (viz. bod 4).

Dokumenty dostupné na webu školy:

Výroční zpráva o činnosti školy
Školní řády
Organizace školního roku
Strategie prevence rizikových projevů - Minimální preventivní program

Školní program EVVO VOŠZ a SZŠ 2020-2025.pdf

8.2  Rozpočet 

Údaje o rozpočtu organizace jsou součástí výročních zpráv a jsou přístupné na adrese: Úřední deska

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné na ekonomickém oddělení po předchozí domluvě..

 9. Žádosti o informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Za písemnou žádost je v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 8 odst. 3 tohoto pokynu považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, faxem, elektronickou poštou, na jiném nosiči dat. V případě podání žádosti prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., se považuje za nové podání žádosti.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Ředitel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:

a/ datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
b/ jméno, příjmení žadatele (název, sídlo), spojení žadatele,
c/ datum vyřízení žádosti

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:

a/ se vztahuje výlučně k jejím vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

b/ jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutí.

Škola informaci neposkytne, pokud:

a/ byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

b/ by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.

Při poskytování informací, které získala škola od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne povinný subjekt jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu.

 Podmínky omezení:

Všechna omezení práva na informace provede škola tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

Z podané žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je žádost určena, kdo ji činí, neobsahuje-li žádost tyto údaje, odloží se.

Je-li žádost nesrozumitelná, či není jasně vymezen předmět žádosti, vyzve pověřený pracovník žadatele do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude odmítnuta. Požadovaná informace musí být poskytnuta do 15 dnů od doručení žádosti, popř. od doručení upřesnění žádosti.

Informace je poskytnuta písemně nebo nahlédnutím do spisu s možností pořízení kopií nebo na paměťových médiích.

Lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit podle (§14 odst. 5) ze závažných důvodů o 10 dnů.

Závažnými důvody jsou:

a/ vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b/ vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c/ konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Informace o studiu lze získat na studijním oddělení školy, žádost či stížnost či jiná podání lze podat na sekretariátu školy, (viz bod 4). Používané formuláře lze získat na studijním oddělení v úředních hodinách (viz bod 4), příp. na stránce Ke stažení.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti  podle §15 odst.4. Odvolání se podává na sekretariátu školy na adrese Praha 1, Alšovo nábřeží 6.

12. Formuláře

Formuláře žádostí pro žáky a studenty jsou k dispozici na Studijním oddělení v úředních hodinách nebo na webu školy - stránka Ke stažení

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních a vyšších odborných školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/ 

14. Předpisy

Činnost školy se řídí zejména těmito právními předpisy:

 1. zákon 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 3. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 4. zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 5. zákon č.561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 6. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 7. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 8. vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách
 9. vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 10. vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 
 11. vyhláška č. 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou

Seznam právních předpisů je na http://www.msmt.cz/dokumenty, ke stažení jsou k dispozici na http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/  .

15. Úhrady za poskytování informací

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace v souladu s § 17 odst.1 zákona 106/1999 Sb., které podle následujícího sazebníku:

Pořízení jednostranné kopie A4- černá/barevná 2/4,- Kč
Vyhotovení stejnopisu vysvědčení, diplomu
o absolutoriu
100,- Kč
Vyhotovení učebního plánu     300,- Kč
Vyhotovení potvrzení o absolvovaném studiu     150,- Kč
Vyhotovení duplikátu studijních dokumentů     100,- Kč
Vyhotovení kopie studijních dokumentů       100,- Kč
Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné

 

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Výroční zpráva o činnosti školy