Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

VIZE   ŠKOLY                                                                                                                                                            "Chceme být moderní školou, která poskytuje lidským a kreativním přístupem kvalitní všeobecné a odborné vzdělání vzájemnou spoluprací se žáky tak, aby její absolventi byli špičkově připraveni pro budoucí profesionální, studijní i osobní uplatnění."                                                            


PastedGraphic-1[1].jpg

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Délka projektu 24 měsíců. Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč.

   logo.jpg

Projekt Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63
je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

Fotogalerie

Virtuální prohlídka (klik na obrázek školy)

Virtuální prohlídka

 

 

 

 

 AKTUALITY 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  8. 2. 2022 - ONLINE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY  NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (viz výše)

Připojení ke Dni otevřených dveří můžete přes systém TEAMS:

(je možné se připojit přes odkaz na mobilu, tabletu, notebooku nebo PC)

Připojte se, prosím, v dostatečném časovém předstihu, pokud se chcete dotazovat, využijte chat. Nepoužívejte Mozilla Firefox. 

 Program:

15:00 – 17:00 – ředitelka školy PhDr. Zuzana Pohlová

Úvodní slovo, organizace dne otevřených dveří online, zodpovídání dotazů

Další probíhající streamy:

15:30 – 17:00 – zástupkyně pro odborné předměty Mgr. Dagmar Adamíková

                              Odborná praxe, organizace a požadavky

15:30 – 17:00 – zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Radovana Michálková

                             Organizace střední školy, rozvrh

Dotazy a informace ke studijním oborům:

15:30 – 17:00 – vedoucí oboru aplikovaná chemie Ing. PhDr. Nils Stamberg

                             Prezentace k oboru: 15:30; 16:00; 16:30;

15:30 – 17:00 – vedoucí oboru oční optik Mgr. Libor Michálek

                             Prezentace k oboru: 15:30; 16:00; 16:30;

15:30 – 17:00 – vedoucí oboru laboratorní asistent RNDr. Klára Sopková

                             Prezentace k oboru: 15:30; 16:00; 16:30;

15:30 – 17:00 – vedoucí oboru asistent zubního technika Bc. Jana Černá

                             Prezentace k oboru: 15:30; 16:00; 16:30;

 Poradenské centrum:

15:30 – 17:00 – Mgr. Kaufmanová výchovná poradkyně a PhDr. Nerudová metodik prevence

Dotazy se specifickým poruchám učení, adaptační kurzy, problematika výchovného poradenství a metodiky prevence

 PŘIPRAVUJEME  TOTO SETKÁNÍ ONLINE


 10.11.2021

Školní jídelna na Alšově nábřeží ve dnech 15.11. a 16.11.2021 není v provozu z důvodu ředitelského volna.

4. 11. 2021

NOVÁ FUNKCE V BAKALÁŘI - ZAPOMENUTÉ HESLO

Na webovém rozhraní Bakalář byla zprovozněna funkce "Zapomenuté heslo". Každý uživatel si může na přihlašovací stránce do Bakalářů znovu nastavit své zapomenuté heslo. Podmínkou je, že má uživatel v evidenci Bakalář zadanou svoji platnou emailovou adresu, na kterou mu bude zaslán odkaz pro nastavení nového hesla.

3. 11. 2021

Dle infromací IT podpory BAKALÁŘ může docházet k výpadkům v přihlašování přes MOBILNÍ APLIKACI BAKALÁŘ. Doporučujeme zopakovat zadání hesla a uživatelského jména.

V případě, že bude problém s přihlašováním stále přetrvávat, obraťte se na studijní oddělení pro vygenerování nových údajů. Pokud bude uživatelů, kteří mají problém s přihlašováním přibývat, bude nutné vygenerovat uživatelská jména a hesla všem plošně.

Dne 15. 11. a 16. 11. 2021 je vyhlášeno pro střední a vyšší školu ředitelské volno. Z uvedených důvodů je přesunutý termín klasifikační porady i třídních schůzek na 22. 11. 2021.              Děkujeme za pochopení 

18.10.2021

Školní jídelna na Alšově nábřeží v době podzimních prázdnin 27.10. a 29.10.2021 není v provozu (pozn. 28.10. je státní svátek).

13.10.2021 - VÝSLEDKY VOLEB do školního parlamentu

Výsledky voleb do školního parlamentu VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1_.docx

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 7.10.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení. Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem.

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

1.9.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zdravotní laborant

Termín podání přihlášky: do 20.9.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 22.9.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

 

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

1.-2. 9. 2021    didaktické testy na spádové škole

8 .9. 2021  ústní maturitní zkoušky- rozpis u p. zást. Michálkové, tel 775 423 725

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 - 1. ZÁŘÍ 2021 - platné pro SŠ i VOŠ

 

Všechny 1. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 8:00 hodin. Po vstupu do budovy bude ve vestibulu umístěna orientační tabule se jmenným seznamem žáků a označením třídy.  

2. - 4. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 9:00 hodin.

Začátek zápisu pro všechny ročníky VOŠ je 1.9.2021 ve 12:00 hodin. U studentů 1. ročníků VOŠ v tento den proběhne zápis do studia. K zápisu si, prosím, přineste 290 Kč na zakoupení vstupní karty, 43 Kč k zakoupení studijního průkazu a 2 průkazové fotografie na zadní straně s podpisem.

Žáci 2. - 4. ročníků SŠ a studenti 2. a 3. ročníků VOŠ budou také hradit 180 Kč za revalidační známku ISIC.

Přineste si všichni psací potřeby!

Žádáme všechny studenty, aby měli připravené přesné peněžní částky vč. drobných, nemůžeme zde rozměňovat.

20. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 2. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 2. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 2. kolo obor DZL.pdf

 

20. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - 2. dodatečné - obor DDH.pdf

19. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - dodatečné - obor DDH.pdf

 

16. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DFA.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DDH.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DZT.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 31.8.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ přijímací řízení 2. kolo - 17.8.2021 budeme poštou odesílat uchazečům, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ 2021/2022, informační dopisy s registračními čísly uchazečů!!

!! VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ - informace pro uchazeče o studium na VOŠ, kteří v 1. kole podali odvolání - vyhlášení výsledků bude zveřejněno 16.8.2021 po 13:00. V případě dotazů můžete kontaktovat studijní oddělení tel: 221 771 105 nebo plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ - ADAPTAČNÍ KURZ pro 1. ročníky 2021/2022 VOŠ - Informace pro přijaté uchazeče, kteří odevzdali návratku a od 1.9.2021 nastoupí ke studiu - dnes, tj. 2.8.2021, jsme e-mailem všem odesílali informace a závaznou přihlášku na adaptační kurz.

Místo konání - oblast Slapské přehrady, detaily, přesný datum konání kurzu (začátek října 2021) a platební údaje upřesníme na začátku školního roku. Kurz se bude konat v případě naplnění kapacity kurzu!

Přihlášku prosím vyplňte a s vlastnoručním podpisem dle pokynů v informacích doručte naší škole.

 

28.7.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022 pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), Diplomovaný oční optik (DOO), Diplomovaný zdravotní laborant (DZL).

Kritéria přijímacího řízení: Kritéria 2. kolo DFA DZL DOO.pdf

Termín podání přihlášky: do 16.8.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 20.8.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč

Poplatek za přijímací řízení či za podání přihlášky: nevybírá se

Před vydáním rozhodnutí, v souladu se správním řádem, je dána uchazeči možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to dne 20. 8. 2021 v době od 8:00 do 11:30. Termín musí být dohodnut předem se studijním oddělením - e-mail: plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

 

26.7.2021 - INFORMACE PRO RODIČE / ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ, PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU SŠ 2021/2022 - ROZŘAZOVACÍ TEST z ANGLICKÉHO JAZYKA - zasláno i e-mailem

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,

k rozřazovacím testům: jak proběhlo i na schůzce třídních učitelů, test se mailem nezasílá. Žák se přihlásí do Microsoft Teams pomocí své školní emailové adresy a přiděleného hesla, kde najde svůj Team nazvaný Rozřazovací test - Placement test. V tomto teamu si test otevře a vypracuje jej.

Již bylo zasáno poštou, ale pro lepší orientaci zasíláme ještě jednou informace ohledně přihlášení do Microsoft Teams:

Adresa webového portálu je www.office.com
Přihlašovací jméno je ve tvaru jmeno.prijmeni@szspraha1.cz . Pokud student má dvě jména, potom přihlašovací jméno je ve tvaru prvnijmeno.prijmeni@szspraha1.cz
Heslo pro první přihlášení je abc.1234. Ihned po prvním přihlášení bude student vyzván k jeho změně.
Příklad:
jméno žáka: Petr Pavel, příjmení žáka: Novák
přihlašovací jméno: petr.novak@szspraha1.cz


!!ŽÁCI, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEVYZVEDLI MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ - vysvědčení jsou připravena k převzetí na studijním oddělení, lze je vyzvednout PO-PÁ 8:00 - 13:00

7. 7. 2021 - TERMÍMY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ - SRPEN 2021

7.7.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku SŠ

V tomto týdnu budeme rozesílat poštou dopis - informace s přiloženými dokumenty, kterým prosím věnujete pozornost. Týkají se adaptačního kurzu - příhlášek, plateb, připojení žáků do školního emailu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ADAPTAČNÍ KURZ

V rámci on-line třídních schůzek dne 29. 6. 2021 při představení adaptačního kurzu byla uvedena cena kurzu 2 800 Kč/akce + 150 Kč/příplatek za pojištění stornopoplatků. V rámci další komunikace s agenturou se podařilo vyjednat výhodnější balíček pojištění, nově je cena kurzu stanovena na 2 880 Kč/akce. Tím nám cestovní agentura změnila obsah přihlášky na adaptační kurz, proto žádáme o zaslání nového formuláře přihlášky.

Aktualizovanou přihlášku zasíláme zákonným zástupcům v dopise (spolu s dalšími infromacemi) poštou nebo je možné stáhnout zde - AKTUALIZOVANÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ 

Termíny plateb a podání přihlášek:

Termín pro doručení přihlášky pro kartu ISIC včetně platby nejpozději do 31.7.2021

Termín pro doručení přihlášky na adaptační kurz včetně platby nejpozději do 25.8.2021

 

 

Informace pro přijaté uchazeče  
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 17.7.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

30. 6. 2021 - TERMÍNY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY SŠ - SRPEN 2021 - aktual k 27.7.2021

30. 6. 2021 - TERMÍNY  - OPRAVNÁ ABSOLUTORIA - ZÁŘÍ 2021

 

25.6.2021 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých od 1.9.2021 ke studiu na SŠ - tj. budoucí 1. ročníky
Všem budoucím žákům 1. ročníku SŠ a jejich zákonným zástupcům jsme 25.6. rozesílali e-maily s přihlašovacími údaji na třídní schůzky konané 29.6.2021 od 17:00 hod. Pokud někdo přihlašovací údaje nedostal, prosím, kontaktujte studijní oddělení plachejdova@szspraha1.cz

 24. 6. 2021 - ZKOUŠKY SŠ - ZKOUŠKY žáků u důvodu neklasifikace.docx

17.6.2021 - !!!! TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Termín třídních schůzek je s konečnou platností stanoven na 29.6.2021 od 17:00 hod. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací jak se připojit bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu).

 

 

16.6.2021 - SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - po výsledcích náhradního termínu JPZ

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení odvolání AZT 1. kolo po výsledcích náhradního termínu JPZ.pdf

 

14. 6. 2021 - AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED DOKLASIFIKACE 4. ROČNÍKY - ZDE

14.6.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Předpokládaný termín třídních schůzek je 29.6.2021 od 16:00. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací a potvrzení přesného termínu bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu). 

14.6.2021 - SŠ - zákonným zástupcům uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení (obory ACH a OČO) jsme poštou odeslali informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel uchazečů!

 

10.6. 2021 - VOŠ -  uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na VOŠ jsme tento den odeslali poštou informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel! Připomínáme nutnost dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po obdržení maturitního vysvědčení, nejpozději do 29.6.2021.

9. 6. 2021 - STANOVENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 - 25. 6. 2021 

4.6. 2021 SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kolo obor Asistent zubního technika (AZT) - uchazeči s náhradním termínem zkoušky zručnosti

Vyhodnocení přijímacího řízení AZT - 1. kolo - náhradní termín zkoušky zručnosti.pdf

 

Výsledky podaných odvolání v 1. kole SŠ budou zveřejněny ve dvou termínech:

  • 7.6.2021 po 14:00 hod
  • 16.6.2021 po 14:00 hod

 

2.6.2021 - VYHLAŠUJEME DRUHÉ KOLO přijímacího řízení ke studiu na SŠ - obory Aplikovaná chemie (ACH) a Oční optik (OČO).

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Podání řádně vyplněných přihlášek: do 10.6.2021 - poštou nebo osobně na studijním oddělení školy v následujících hodinách               

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Náležitosti přihlášek: stejné jako v prvním kole přijímacího řízení viz naše webové stránky Součástí každé přihlášky musí být navíc také výsledkový arch Cermatu z jednotných přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu: 16.6.2021 v době 8:30 -  11:30 po předchozím písemném domluvení termínu se studijním oddělením e-mail: plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Vyhlášení výsledků druhých kol přijímacího řízení: 16.6.2021 po 14:00 

Zápisový lístek: nutné podat do 30.6.2021

 

SŠ - DRUHÁ KOLA přijímacího řízení na SŠ na některé z našich oborů budou vyhlášeny v nejbližší době - cca. do konce května 2021

 

Informace pro uchazeče o studium na naší střední škole - 1. kolo

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu bude uveřejněno 21.5.2021 po 14. hod.

Přijatí uchazeči v 1. kole (řádný termín), kteří mají zájem vzdělávat se v naší škole, odevzdají zápisový lístek poštou nebo osobně nejpozději do pátku 4.6.2021.

Osobně odevzdat zápisový lístek lze na studijním oddělení školy od pondělí 24.5.2021 do 4.6.2021 v následujících úředních hodinách:

Pondělí - Čtvrtek       8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00     Pátek                            8:00 - 14:00      

Podat odvolání proti nepřijetí lze ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradních termínech:

- pro náhradní termíny JPZ budou výsledky uveřejněny 15.6.2021 po 14.hod.

- pro náhradní termín zkoušek zručnosti (obor AZT) budou výsledky uveřejněny 4.6.2021 po 16. hod - platí pouze pro ty uchazeče, kteří konali pouze náhradní termín zkoušky zručnosti  

 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zkoušek zručnosti (ZZ) pro uchazeče o studium na naší střední škole:

Náhradní termíny JPZ jsou stanoveny na dny 2. a 3.6.2021. Uchazeči bude jeden z termínů přidělen (v návaznosti na to, jaký z původních termínů JPZ uchazeč nekonal).

Náhradní termín ZZ je stanoven na 4.6.2021.

Všechny detailní informace k výše uvedeným termínům včetně požadavků na test COVID-19 budou zaslány zákonným zástupcům uchazečů poštou cca. 19.5.2021.

 

Upozornění zejména pro uchazeče o studium na SŠ, kteří měli dělat obě dvě jednotné přijímací zkoušky na naší škole v termínech 3. a 4.5.2021 a z nějakého důvodu jeden z termínů nekonali - úprava MŠMT ze 7.5.2021:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdt konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

více informací viz Opatření obecné povahy MŠMT ze 7.5.2021: priloha_905131935_0_Dodatek OOP přijímací zkoušky - 7.5.2021.pdf

 AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM pro MATURITNÍ ROČNÍKY 2021 - aktualizace k 29.3.2021

30.4.2021     odevzdání seznamu literárních děl

30.4.2021     písemné informování ředitelky školy (ŘŠ), zda bude žák konat dobrovolnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

14.5.2021     ukončení klasifikace za 2. pololetí

17.5.2021     žáci vybraných oborů s pracovní povinností předloží potvrzení, že odpracovali 160 hodin nebo více

20.5.2021     předání vysvědčení

21.5.2021     první den volna na přípravu k maturitní zkoušce

24.5. a 25.5.2021     didaktické testy - DT (před termínem konání DT žák vybraného oboru písemně sdělí ŘŠ, zda bude daný DT psát či nikoliv)

26.5. až 31.5.2021    další 4 dny volna na přípravu k maturitní zkoušce

Termíny praktických maturitních zkoušek (dále též PMZ) a ústních maturitních zkoušek (ÚMZ) jsou individuální pro jednotlivé obory:

 

 

22.3.2021 - UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM SŠ 2021/2022

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou dle nařízení MŠMT stanoveny na dny 3. a 4.5.2021.

Termíny zkoušek zručnosti pro obor AZT (asistent zubního technika) jsou nově stanoveny na dny 5. a 6.5.2021. Každému uchazeči o studium oboru AZT bude jeden z těchto termínů zkoušky zručnosti přidělen a bude o něm informován v informacích o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022.

Pozvánku k přijímacímu řízení k jednotné přijímací zkoušce, informace o přijímacím řízení vč. přiděleného registračního čísla uchazeče a pro obor AZT i pozvánku ke zkoušce zručnosti budeme zasílat poštou 14 dnů před termínem jednotné přijímací zkoušky.

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) možnost nahlížet do spisu. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 20.5.2021 a 21.5.2021 od 8:00 do 12:00 po předchozím objednání termínu prostřednictvím e-mailu plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - dne 21.5.2021 po 14:00

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním "ZÁPISOVÉHO LÍSTKU" osobně nebo poštou nejpozději do 4.6.2021.

Pokud nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost "Odvolání proti nepřijetí ke studiu" - formulář je ke stažení zde Odvolani proti neprijeti[2].docx.