Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Projekty ESF - ESIF

Od 1. 1. 2021 jsme příjemcem projektu - Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63, který je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

Projekt - Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem - 2021 - 2022.docx

 

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na aktivity rozvíjející ICT, na spolupráci s rodiči žáků a studentů, na spolupráci s veřejností. Délka projektu 24 měsíců.Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč.
PastedGraphic-1.jpg

 Šablony pro SŠ a VOŠ II - 2020 - 2022.docx

 

Moderní škola I.  - registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

 

 

       Projekty a spolupráce školy: 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve zdravotně-sociální oblasti

Střední zdravotnická škola - komplexní školní vzdělávací program 

Studijní portál pro pedagogy a studenty Vyšší odborné školy zdravotnické