Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Obory otevírané pro školní rok 2024/2025

Kód oboru

Název oboru

         Počet otevíraných

         studijních skupin

           Předpokládaný počet přijímaných

                            uchazečů

53-41-N/31

Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma)

                     1

                                 26

53-43-N/11

Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)

                     1

                                 30

53-43-N/21

Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma)

                     1

                                 24

53-44-N/11

Diplomovaný zubní technik (denní forma)

                     1

                                 24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (denní forma)

                     1

                                 24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) - více info viz denní forma

                     0

                                  0

 

5. 6. 2024 Informace pro uchazeče o studium na VOŠ

 • uchazečům, kteří podali přihlášku na obor DDH a DZT, byly již poštou odeslány pozvánky ke školním přijímacím zkouškám a informace o přijímacím řízení vč. registračního čísla. 
 • v nejbližší době budeme zasílat poštou informace o přijímacím řízení vč. registračního čísla uchazečům s přihláškou na obor DZL, DFA a DOO
 • dopisy jsou zasílány na každý obor samostatně, tj. nemusí být doručeny ve stejný den!!

 

Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory: KRITÉRIA VOŠZ pro 1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2024 - 2025.pdf  (včetně informací ke školní přijímací zkoušce pro obory Diplomovaná dentální hygienistka a Diplomovaný zubní technik)

Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2024, přihláška ke stažení Přihláška VOŠZ OFICIAL SEVT.pdf

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk. Školné: 3000,- Kč ročně - splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. Nelze platit 3000,- Kč najednou!!!Vždy uvádět variabilní symbol 

Poplatek za přijímací řízení a podání přihlášky se nevybírá

 

Způsoby podání přihlášek – podání musí být pouze jednou z níže uvedených možností, nelze kombinovat!: 

1) poštou - upozorňujeme na nutnost dodání všech příloh s přihláškou

2) osobně (může podávat pouze uchazeč) na studijním oddělení pouze v provozní době studijního oddělení – nelze  nechávat na vrátnici apod.   

3) datovou schránkou jen za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT (zpoplatněná služba)

 

Na každý obor musí být podaná samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška) ČITELNĚ vypsaná, každá včetně všech příloh (náležitostí):

 • základní údaje o uchazeči - adresa (kompletní včetně PSČ atd.), celé datum, místo a stát narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, případně i adresa pro zasílání pokud odlišná od trvalého pobytu (kompletní včetně PSČ atd.), kontaktní údaje (mobil, e-mail), ZPS (zaškrtnuto ANO nebo NE)
 • název a adresa vyšší odborné školy (tj. naše škola)
 • kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí
 • IZO střední školy, kterou studoval (vypsat na zadní stranu přihlášky část B - horní roh)
 • V….. (kde vyplněno), Dne…. (kdy vyplněno), Podpis uchazeče
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru – musí být uveden kód a název oboru a výslovně uvedeno schopen či zdravotně způsobilý (za neplatný je považován posudek, kde je pouze razítko a podpis lékaře) – potvrzení lze buď na přihlášce nebo na samostatném dokumentu
 • OVĚŘENÁ fotokopie maturitního vysvědčení – více viz tabulka níže. Ke každé podané přihlášce (tj. každému oboru) nutno dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení - pokud se uchazeč hlásí na několik oborů, nelze dodat pouze jednu ověřenou kopii.
 • katalogový list vydaný střední školou (doporučujeme) nebo vyplněná část B přihlášky - známky za čtyři roky studia na střední škole včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky. V obou případech musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy!!
 • vyplněné datum (rok) maturitní zkoušky na přihlášce – část B
 • údaje o očkování proti hepatitidě B - doporučeno dodat pro všechny obory kromě diplomovaný oční optik – uvést datum poslední (tj. třetí, případně čtvrté) dávky (den, měsíc, rok).
 • uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka (konkrétní překlad známek z maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka) společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry
 • znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem
 • znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným maturitním vysvědčením

Návod k vyplnění přihlášky: NÁVOD K VYPLNĚNÍ.pdf

 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Činnost

Termín

Info

Přihlášky ke studiu - podání

nejpozději 31. května 2024

osobně v provozní době studijního oddělení, poštou nebo datovou schránkou (viz výše) dodání včetně všech příloh 

Zaslání informací s registračním číslem pro všechny obory, zaslání pozvánky na zkoušku zručnosti (DZT) / test z biologie (DDH)

cca 14 dnů před vyhlášením výsledků (obory DZL, DOO, DFA)

cca 14 dnů před konáním zkoušek (obory DDH, DZT)

zaslání doporučeným dopisem

Zkouška zručnosti obor DZT

11. nebo 12. června 2024

termín a čas bude uchazeči přidělen

Dodání ověřené fotokopie maturitního vysvědčení viz info!! při dodatečném zasílání MV vždy uvádějte, na který obor se hlásíte

17. června 2024

Dodání do 17. 6. 2024 platí pouze pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku na jaře 2024 a dostanou maturitní vysvědčení po 30. 5. 2024 - pokud se uchazeč hlásí na několik oborů, ke každému oboru musí dodat ověřenou kopii MV, vždy při dodatečném zaslání uvádějte, ke kterému oboru daná kopie MV patří.

Uchazeči, kteří konali maturitní zkoušku v minulých letech, musí dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení zároveň s přihláškou (tj. do 31. 5. 2024)

Test z biologie (obor DDH)

18. června 2024 od 8:00 hod

čas registrace bude upřesněn v pozvánce k testu (předpoklad 7:30 - 7:50 hod.)

Výsledky testu z biologie a zveřejnění listiny postupujících do 2. dne (obor DDH)

18. června 2024

zveřejněno na webu a v budově školy po 16:00 hod.

Ústní pohovor a test manuální zručnosti

19. června 2024 od 8:00 hod

čas registrace 7:30 - 7:50 hod.

Nahlížení do spisu

25. června 2024 - 9:00 – 12:00 hod.

Nepovinné, po předchozím objednání na studijním oddělení, součástí spisu není v této době rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. E-mail: plachejdova@szspraha1.cz

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

26. června 2024 po 16:00 hod.

Zveřejněno bude na webu školy a v budově školy

Zaslání či odevzdání návratky a úhrada školného + karty ISIC 11. července 2024 platí pouze pro přijaté studenty, kteří chtějí ke studiu nastoupit, školné 1500,- Kč / zimní období

 

Další důležité informace

 • Pokud uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetí SŠ včetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.
 • Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx
 • Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).
 • Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.).
 • Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________