Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2022/2023

Kód oboru

Název oboru

Počet otevíraných

studijních skupin

Počet přijímaných

studentů

53-41-N/31

Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma)

1

26

53-43-N/11

Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)

1

40

53-43-N/21

Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma)

1

40

53-44-N/11

Diplomovaný zubní technik (denní forma)

1

24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (denní forma)

1

24

Potvrzení o doručení přihlášky k přijímacímu řízení NEZASÍLÁME. Cca. v prvních dvou týdnech června 2022 budeme uchazečům zasílat poštou informační dopisy s registračním číslem uchazeče a pro přihlášené na obory DZT a DDH také pozvánky na zkoušky zručnosti / školní zkoušky. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ 2022/2023 - KE STAŽENÍ ZDE

PŘÍHLÁŠKA - VOŠ - KE STAŽENÍ ZDE

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 31. 5.2022

Podrobné informace ohledně školní přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná dentální hygienistka a zkoušky zručnosti oboru Diplomovaný zubní technik  najdete v Kritériích přijímacího řízení na VOŠ - viz výše.

Termín vyhlášení výsledků: 4. 7. 2022 cca 16.00 hodin

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lekáře o zdravotní způsobilosti ke studiu)- včetně údaje o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování. U oboru Diplomovaný oční optik není toto vyžadováno.
 • Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška).
 • Vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech  musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy.
 • Vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity.
 • Všichni uchazeči doloží OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení - lze dodat v termínu do 24. 6. 2022. Pokud uchazeč koná řádnou maturitní zkoušku v termínu pozdějším, musí kontaktovat studijní oddělení !
 • Uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry.
 • Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.
 • Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.
 • POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetívčetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.
 • Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Termín vyhlášení výsledků: 4. 7. 2022 cca 16.00 hodin

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 1. 7. 2022 od 9.00 - 11.00 hodin po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.