Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2018/2019

Otevírané obory

Kód oboru

Volná místa
Diplomovaný farmaceutický asistent (DFA)
denní forma studia
53-43-N/11 57
Diplomovaný zdravotní laborant (DZL)
denní forma studia
53-43-N/21 17
Diplomovaný zubní technik (DZT)
denní forma studia
53-44-N/11 3

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

Kritéria pro obory DFA, DZL a DZT

Podmínky pro přijetí

Do prvního ročníku mohou být přijati absolventi středních škol s maturitou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, splňují zdravotní kriteria stanovená vyhláškou MZ ČR. Na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

U oborů diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný zubní technik navíc přiložit potvrzení o očkování proti hepatitidě B (datum 3. dávky). Datum vyznačí lékař současně na přihlášce při potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), má volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpí záchvatovými stavy.

KAŽDÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ MÍT VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI. OVĚŘENÁ KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ MUSÍ BÝT PŘILOŽENA KE KAŽDÉ PODANÉ PŘIHLÁŠCE.

Přijímací zkouška

Pouze pro obor diplomovaný zubní technik. Jedná se o zkoušku zručnosti a test z biologie člověka.

Zkouška zručnosti se skládá ze tří částí: 

modelace zubu podle předlohy, 
kreslení do sítě podle předlohy, 
tvarování drátu pomocí kleští podle předlohy.

Termín zkoušky:  3. září 2018   

Na zkoušku zručnosti si přineste:

  • občanský průkaz, cizinci pas,
  • psací potřeby, tužku č. 1 a 2, gumu, ořezávátko,
  • podložku na kreslení,
  • pravítko 30 cm a trojúhelník,
  • starší výtisk novin,
  • kapesní nůž,
  • jeden menší a jeden větší ostrý nůž,
  • hadřík,
  • ručník a mýdlo.

Znalost českého jazyka pro cizince

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) musí odpovídat znalosti češtiny na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem.

Přihlášky

Termín podání: do 10. 8. 2018
Podání přihlášky není zpoplatněno.
Termín dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení: společně s přihláškou
Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

obor DZT: 4. 9. 2018 po 14 hodině, zápis a zahájení výuky 5. 9. 2018

obory DFA, DZL: 28. 8. 2018 po 14 hodině, zápis 3. 9. 2018

Pokud skupina výuky prvního cizího jazyka němčiny (jazyk pro absolutorium) bude menší než 10 studentů, mohou být studenti zařazeni do skupiny s výukou anglického jazyka.

Školné činí 3.000,- Kč ročně a je splatné ve dvou splátkách po 1.500,- Kč. Poplatek za přijímací řízení se nevybírá. Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška). Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole v době. po-čt 8-15 hod. a pá 8-14 hod.

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 1. Zdravotní způsobilost - včetně údaje o případném očkování proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky - viz výše uvedené,
 2. vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce)
 3. vyplněné datum maturitní zkoušky - stačí rok maturity,
 4. správnost uvedených údajů bude potvrzena střední školou,
 5. u uchazečů, kteří nemají možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky za 1. až 4. ročník (4. ročník - 1. pololetí), včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo potvrzení  správnosti uvedených údajů na přihlášce SŠ, připojí svůj podpis a přiloží NEOVĚŘENOU fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ a OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení,
 6. všichni uchazeči zašlou OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou
 7. uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry,
 8. POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení a nedodá přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami ze 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů (1. pololetí) nebo místo potvrzení nedodá fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ,  nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.