Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2023/2024

Kód oboru

Název oboru

Počet otevíraných

studijních skupin

Počet přijímaných

studentů

53-41-N/31

Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma)

1

26

53-43-N/11

Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)

1

40

53-43-N/21

Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma)

1

40

53-44-N/11

Diplomovaný zubní technik (denní forma)

1

24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (denní forma)

1

24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) - více info viz denní forma

1

24

 
 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠZ 2023-2024.pdf

Přihláška VOŠZ OFICIAL SEVT.pdf

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 31. 5.2023

Podrobné informace ohledně školní přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná dentální hygienistka a zkoušky zručnosti oboru Diplomovaný zubní technik  najdete v Kritériích přijímacího řízení na VOŠ - viz výše.

Termín vyhlášení výsledků: 3. 7. 2022 cca 16.00 hodin

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékáře o zdravotní způsobilosti ke studiu)- doporučujeme uvedení údajů o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování. U oboru Diplomovaný oční optik není toto vyžadováno.
 • Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška).
 • Vyplněné známky za čtyři roky studia na střední školevčetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech  musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy.
 • Vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity.
 • Všichni uchazeči doloží OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení - lze dodat v termínu do 20. 6. 2023. Pokud uchazeč koná řádnou maturitní zkoušku v termínu pozdějším, musí kontaktovat studijní oddělení!
 • Uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry.
 • Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.
 • Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným maturitním vysvědčením.
 • POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetí SŠ včetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.
 • Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení, je možné zaslání přihlášky elektronicky pouze však za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Termín vyhlášení výsledků: 3. 7. 2023 cca 16.00 hodin

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 30. 6. 2023 od 9.00 - 11.00 hodin po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.

____________________________________________________________________________________________________________

 

19. 9. 2022 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. kolo - OBOR DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT.pdf

obor Diplomovaný oční optik VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. kolo - OBOR DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. kolo - OBOR DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT.pdf

Uchazeč měl před vydáním písemného rozhodnutí možnost v souladu s § 38 a §36 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "Správní řád", možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a možnost vyjádřit se k nim dne 16. září 2022 v době od 9:00 do 11:00 na studijním oddělení školy. 
           
Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 4.10.2022) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení. Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz
 
9. 8. 2022 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ z 1. kola přijímacího řízení

obor Diplomovaná dentální hygienistka VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ - OBOR DDH 1. kolo.pdf

obor Diplomovaný zubní technik VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ - OBOR DZT 1.kolo.pdf

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 24.8.2022) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

8. 8. 2022 - VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ pro níže uvedené obory:

DFA - Diplomovaný farmaceutický asistent

DOO - Diplomovaný oční optik

DZL - Diplomovaný zdravotní laborant

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY včetně všech náležitostí (ověřené maturitní vysvědčení, potvrzené známky a průměry viz podmínky přijímacího řízení, potvrzení lékaře, celé datum hepatitidy pro obory DZL a DFA atd.) je do 15. 9. 2022Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně (pouze) v provozní době studijního oddělení. Nelze přihlášky nechávat na vrátnici školy!

Upozorňujeme, že přihlášku lze přijmout pouze v případě, že bude kompletní (tj. vč. maturitního vysvědčení).

Potvrzení o doručení přihlášky k přijímacímu řízení NEZASÍLÁME. 16. 9. 2022 zašleme uchazečům poštou informační dopisy s registračním číslem uchazeče. 

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. kola přijímacího řízení na VOŠ - 19. 9. 2022 po 16:00 hod

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo - VOŠKRITÉRIA 2. KOLO DZL DFA DOO.pdf

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru). U oboru DZL a DFA zde musí být uvedeno i celé datum (den, měsíc rok) poslední, tj. 3. dávky, očkování proti hepatitidě B.
 • Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška).
 • Vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy.
 • Vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity.
 • Všichni uchazeči doloží spolu s přihláškou OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení.
 • Uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry.
 • Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.
 • Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.
 • POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetívčetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 16. 9. 2022 od 9.00 - 11.00 hodin po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu nebo výsledky přijímacího řízení.

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.

 

27. 7. 2022 - INFORMACE pro 1. ročníky VOŠ 

Zahájení školního roku - 1. 9. 2022. Bližší informace budou zveřejněny v druhé polovině srpna. 

ODVOLÁNÍ VOŠ - 1. KOLO - výsledky budou zveřejněny během 1. poloviny srpna 2022.

20. 7. 2022 - DRUHÁ KOLA přijímacího řízení na VOŠ:                         Druhá kola budou vypsána po vyhlášení výsledků odvolání z 1. kol příjímacího řízení a pouze u těch oborů, kde nebude kapacita oboru v 1. kole naplněna. Předpokládaný termín vyhlášení druhých kol je polovina srpna 2022. Obory, u kterých se předpokládá vyhlášení 2. kol: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zdravotní laborant. 

4. 7. 2022 - VOŠ - VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

obor Diplomovaná dentální hygienistka VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - obor DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA.pdf

obor Diplomovaný farmaceutický asistent VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - obor DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT.pdf

obor Diplomovaný oční optik VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - obor DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - obor DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT.pdf

obor Diplomovaný zubní technik VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1.kolo - obor DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK.pdf

Informace pro přijaté uchazeče - VOŠ

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 19.7.2022) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem.

V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

Rozhodnutí o přijetí uchazeče škola nezasílá! 

29. 6. 2022 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VOŠ 2022/2023 - OBOR Diplomovaná dentální hygienistka - DODATEČNĚ POSTUPUJÍCÍ do 2. dne školní přijímací zkoušky  

OBOR DDH - DODATEČNĚ POSTUPUJÍCÍ DO 2. DNE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.pdf

28. 6. 2022 - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ 2022/2023 - OBOR DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA - výsledky po 1. dni - testu z biologie, do další části přijímacího řízení, která se koná 30. 6. 2022 postupují uchazeči, kteří se umístili na 1. - 45. místě v průběžné výsledkové listině viz níže

průběžná výsledková listina - obor DDH:

OBOR DDH - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ 2022-2023 - po testu z biologie.pdf

pokyny pro uchazeče: 30. 6. 2022 - ústní pohovor a test manuální zručnosti - registrace od 7:30 do 7:50 hod., začátek zkoušek 8:00 hod. Při registraci se musí uchazeč prokáže průkazem totožnosti. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení. Testy manuální zručnosti budou probíhat od 8:00 do cca. 12:00 hod., ústní pohovory od 13:00 do cca. 17:00 hod.  

Uchazeč, který postoupil do druhého dne (části) školních přijímacích zkoušek a již nemá zájem se zkoušek účastnit, svou účast odhlásí nejpozději do 29. 6. 2022 (14:00) písemně na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz, abychom umožnili účast uchazečů umístěných pod čarou dle pořadí.

 

6.6. 2022 - INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU KE STUDIU NA VOŠ - dnes jsme všem odeslali poštou informace o přijímacím řízení na VOŠ vč. registračního čísla uchazeče, pro obory DZT a DDH včetně pozvánek na školní přijímací zkoušky (zkoušky zručnosti, písemné testy apod.).

6.6. 2022 - INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU KE STUDIU OBORU DDH - Diplomovaná dentální hygienistka

Školní přijímací zkouška

 1. den - 27. 6. 2022 - písemný test - účastní se všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na obor DDH - doba trvání testu cca. 1 hod., registrace od 7:15 do 7:50 hod., začátek testu 8:00 hod. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude automaticky vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.
 2. den - 30. 6. 2022 - ústní pohovor a test manuální zručnosti - platí pouze pro uchazeče, kteří postoupili z prvního dne školní přijímací zkoušky - registrace od 7:30 do 7:50 hod., začátek zkoušek 8:00 hod. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude automaticky vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení. Testy manuální zručnosti budou probíhat od 8:00 do cca. 12:00 hod., ústní pohovory budou probíhat od 13:00 do cca. 17:00 hod. 

 

26. 5. 2022 - UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM NA VOŠ - odevzdání řádně vyplněných přihlášek včetně všech náležitostí (ověřené maturitní vysvědčení v případě maturity z jiného než letošního školního roku, potvrzené známky a průměry viz podmínky přijímacího řízení, potvrzení lékaře, celé datum hepatitidy atd.) je možné do 31. 5. 2022. Pokud někdo ještě něco nedodal, nutné dodat!

Pro uchazeče, kteří maturují v letošním školním roce 2021/2022 - ověřenou kopii maturitního vysvědčení z letošního školního roku nutno dodat do 24. 6. 2022. Pokud uchazeč nedodá do tohoto termínu, nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení a jeho přihláška bude vyřazena.

Uchazeči, kteří neudělali v řádném termínu maturitní zkoušku nemohou být do přijímacího řízení 1. kola zařazeni.

Potvrzení o doručení přihlášky k přijímacímu řízení NEZASÍLÁME. Cca. v prvních dvou týdnech června 2022 budeme uchazečům zasílat poštou informační dopisy s registračním číslem uchazeče a pro přihlášené na obory DZT a DDH také pozvánky na zkoušky zručnosti / školní zkoušky. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - VOŠ 2022/2023 - KE STAŽENÍ ZDE

PŘÍHLÁŠKA - VOŠ - KE STAŽENÍ ZDE

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 31. 5.2022

Podrobné informace ohledně školní přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná dentální hygienistka a zkoušky zručnosti oboru Diplomovaný zubní technik  najdete v Kritériích přijímacího řízení na VOŠ - viz výše.

Termín vyhlášení výsledků: 4. 7. 2022 cca 16.00 hodin

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lekáře o zdravotní způsobilosti ke studiu)- včetně údaje o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování. U oboru Diplomovaný oční optik není toto vyžadováno.
 • Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška).
 • Vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech  musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy.
 • Vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity.
 • Všichni uchazeči doloží OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení - lze dodat v termínu do 24. 6. 2022. Pokud uchazeč koná řádnou maturitní zkoušku v termínu pozdějším, musí kontaktovat studijní oddělení !
 • Uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry.
 • Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.
 • Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.
 • POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetívčetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.
 • Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Termín vyhlášení výsledků: 4. 7. 2022 cca 16.00 hodin

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 1. 7. 2022 od 9.00 - 11.00 hodin po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.