Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Počet otevíraných
studijních skupin
Počet přijímaných
studentů
53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 1 26
53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 1 40
53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 1 40
53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 24
39-43-N/02 Diplomovaný oční optik (denní forma studia) 1 24

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 3. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 3. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 3. kolo obor DZL.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 7.10.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení. Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem.

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

1.9.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zdravotní laborant

Kritéria 3. kolo DFA, DOA, DZL.pdf

Termín podání přihlášky: do 20.9.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 22.9.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

 • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
 • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

 

 

20. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 2. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 2. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 2. kolo obor DZL.pdf

 

20. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - 2. dodatečné - obor DDH.pdf

 

19. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - dodatečné - obor DDH.pdf

 

16. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DFA.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DDH.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DZT.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 31.8.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

VOŠ přijímací řízení 2. kolo - 17.8.2021 budeme poštou odesílat uchazečům, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ 2021/2022, informační dopisy s registračními čísly uchazečů!!

!! VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ - informace pro uchazeče o studium na VOŠ, kteří v 1. kole podali odvolání - vyhlášení výsledků bude zveřejněno 16.8.2021 po 13:00. V případě dotazů můžete kontaktovat studijní oddělení tel: 221 771 105 nebo plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ - ADAPTAČNÍ KURZ pro 1. ročníky 2021/2022 VOŠ - Informace pro přijaté uchazeče, kteří odevzdali návratku a od 1.9.2021 nastoupí ke studiu - dnes, tj. 2.8.2021, jsme e-mailem všem odesílali informace a závaznou přihlášku na adaptační kurz.

Místo konání - oblast Slapské přehrady, detaily, přesný datum konání kurzu (začátek října 2021) a platební údaje upřesníme na začátku školního roku. Kurz se bude konat v případě naplnění kapacity kurzu!

Přihlášku prosím vyplňte a s vlastnoručním podpisem dle pokynů v informacích doručte naší škole.

 

28.7.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022 pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), Diplomovaný oční optik (DOO), Diplomovaný zdravotní laborant (DZL).

Kritéria přijímacího řízení: Kritéria 2. kolo DFA DZL DOO.pdf

Termín podání přihlášky: do 16.8.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 20.8.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

 • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
 • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč

Poplatek za přijímací řízení či za podání přihlášky: nevybírá se

 

19.7.2021 - DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ (pro uchazeče s včas nahlášeným termínem řádné maturitní zkoušky v červenci 2021)

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky 1. kolo obor DZT - dodatečné.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky 1. kolo obor DDH - dodatečné.pdf

 

2.7.2021 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VOŠ

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 1. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 1. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 1. kolo obor DZL.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky 1. kolo obor DZT.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky 1. kolo obor DDH.pdf

Upozornění k vyhodnocení! Maturitní vysvědčení získané v letošním školním roce (2020/2021) bylo hodnoceno jak z profilové tak ze společné (procentuální části)!

Informace pro přijaté uchazeče  
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 17.7.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

10.6. 2021 - VOŠ -  uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na VOŠ jsme tento den odeslali poštou informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel! Připomínáme nutnost dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po obdržení maturitního vysvědčení, nejpozději do 29.6.2021.

1. kolo přijímacího řízení:

č. 3-2021 - Kritéria přijímacího řízení VOŠZ pro školní rok 2021-2022.pdf

Přihlášky

Přihláška VOŠZ.pdf

Termín podání: do 31. 5.2021

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 1. Zdravotní způsobilost - včetně údaje o případném očkování proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky - viz výše uvedené,
 2. vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce)
 3. vyplněné datum maturitní zkoušky - stačí rok maturity,
 4. správnost uvedených údajů bude potvrzena střední školou,
 5. u uchazečů, kteří nemají možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky za 1. až 4. ročník (4. ročník - 1. pololetí), včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo potvrzení  správnosti uvedených údajů na přihlášce SŠ, připojí svůj podpis a přiloží NEOVĚŘENOU fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ a OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení,
 6. všichni uchazeči zašlou OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou
 7. uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry,
 8. POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení nebo nedodá přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami ze 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů (1. pololetí) nebo místo potvrzení nedodá fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ,  nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.

 

Do prvního ročníku mohou být přijati absolventi středních škol s maturitou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, splňují zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZ ČR. Na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

U oborů diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný zubní technik navíc přiložit potvrzení o očkování proti hepatitidě B (celé datum 3. dávky). Datum (ve formátu ddmmrrrr) vyznačí lékař současně na přihlášce při potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), má volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpí záchvatovými stavy.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška).

Každá přihláška musí mít veškeré náležitosti.

Ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být přiložena ke každé podané přihlášce.

Termín dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení: 29. 6. 2021, pokud uchazeč maturitu do tohoto termínu nemohl konat, vzhledem k aktuální situaci, dodá v pozdějším termínu - v této situaci je nutné písemně kontaktovat studijní oddělení do 25. 6. 2021. 

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení.  Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace a u oboru Diplomovaný zubní technik pozvánka s informacemi.

Znalost českého jazyka a anglického jazyka pro cizince

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Zkouška zručnosti

Pro obor Diplomovaný zubní technik (DZT) se koná zkouška zručnosti. NEJEDNÁ se o talentovou zkoušku. Skládá se ze tří částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předlohy, tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy.                                                                                                           

Na zkoušku zručnosti si přineste: klikněte zde

Termíny zkoušky: 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 (termín Vám bude přidělen)

Pro ostatní obory se zkouška nekoná.

Termín vyhlášení výsledků: 2. 7. 2021 do 16. hodiny

Před vydáním rozhodnutí, v souladu se správním řádem, je dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v termínu od 30. 6. - 1. 7. 2021 po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům. Budou zasílána doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. Až po převzetí tohoto rozhodnutí může být zasláno odvolání proti nepřijetí.

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení) a škola předává Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání bez vyplněného odůvodnění (př. pouze „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.