Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Počet otevíraných
studijních skupin
Počet přijímaných
studentů
53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 1 26
53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 1 40
53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 1 40
53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 24
39-43-N/02 Diplomovaný oční optik (denní forma studia) 1 24

Kritéria a podmínky pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

č. 3-2021 - Kritéria přijímacího řízení VOŠZ pro školní rok 2021-2022.pdf

Přihlášky

prihlaska_VOŠ 2021.pdf

Termín podání: do 31. 5.2021

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

  1. Zdravotní způsobilost - včetně údaje o případném očkování proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky - viz výše uvedené,
  2. vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce)
  3. vyplněné datum maturitní zkoušky - stačí rok maturity,
  4. správnost uvedených údajů bude potvrzena střední školou,
  5. u uchazečů, kteří nemají možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky za 1. až 4. ročník (4. ročník - 1. pololetí), včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo potvrzení  správnosti uvedených údajů na přihlášce SŠ, připojí svůj podpis a přiloží NEOVĚŘENOU fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ a OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení,
  6. všichni uchazeči zašlou OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou
  7. uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy do českého jazyka společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry,
  8. POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení nebo nedodá přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami ze 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů (1. pololetí) nebo místo potvrzení nedodá fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ,  nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.

 

Do prvního ročníku mohou být přijati absolventi středních škol s maturitou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, splňují zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZ ČR. Na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

U oborů diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný zubní technik navíc přiložit potvrzení o očkování proti hepatitidě B (celé datum 3. dávky). Datum (ve formátu ddmmrrrr) vyznačí lékař současně na přihlášce při potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), má volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpí záchvatovými stavy.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška).

Každá přihláška musí mít veškeré náležitosti.

Ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být přiložena ke každé podané přihlášce.

Termín dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení: 29. 6. 2021, pokud uchazeč maturitu do tohoto termínu nemohl konat, vzhledem k aktuální situaci, dodá v pozdějším termínu - v této situaci je nutné písemně kontaktovat studijní oddělení do 25. 6. 2021. 

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení.  Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace a u oboru Diplomovaný zubní technik pozvánka s informacemi.

Znalost českého jazyka a anglického jazyka pro cizince

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Zkouška zručnosti

Pro obor Diplomovaný zubní technik (DZT) se koná zkouška zručnosti. NEJEDNÁ se o talentovou zkoušku. Skládá se ze tří částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předlohy, tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy.                                                                                                           

Na zkoušku zručnosti si přineste: klikněte zde

Termíny zkoušky: 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 (termín Vám bude přidělen)

Pro ostatní obory se zkouška nekoná.

Termín vyhlášení výsledků: 2. 7. 2021 do 16. hodiny

Před vydáním rozhodnutí, v souladu se správním řádem, je dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v termínu od 30. 6. - 1. 7. 2021 po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům. Budou zasílána doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. Až po převzetí tohoto rozhodnutí může být zasláno odvolání proti nepřijetí.

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

 Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.