Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Školní poradenské pracoviště - Výchovný poradce

Mgr. Helena Kaufmanová                                             
email: kaufmanova@szspraha1.cz

Konzultační hodiny pro žáky: středa   8:00 – 12:00 hodin, další termíny individuálně po dohodě

Konzultační hodiny pro rodiče: individuálně po telefonické domluvě

Tel.: 221 771 119, 732 794 187 

Výchovný poradce poskytuje poradenství zákonným zástupcům žáků, žákům a studentům s ohledem na jejich očekávání a předpoklady. Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.                                                                             Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, řešení školního neúspěchu (např. pomoc při volbě studijního stylu jednotlivých žáků), vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, spoluzajišťování péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, prevence projevů rizikového chování (šikana, drogy atd.), práce s třídními kolektivy, poradenství o další studijní orientaci žáků, pomoc v náročných (krizových) situacích, podpora v případě řešení problémů a další oblasti činnosti, které vycházejí z aktuálně vzniklých, konkrétních potřeb žáků, jejich rodičů a pedagogů.

Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického kodexu.

 

Školní psycholog - PhDr. Ĺubica Kurucová                               

email: kurucova@szspraha1.cz        Konzultační hodiny pro žáky: středa 9.00 - 12.00 hodin - 3. patro, mistnost 311a                                                   

Školní psycholog zajišťuje odbornou, psychologickou pomoc žákům a studentům. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů.                                      Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu žáků/studentů při jejich adaptaci na studium a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost.                                                                       Provádí psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu prací pod označením 1.5.1.                                  Poskytuje krizovou intervenci, psychoterapii individuální, ale také skupinovou. Na základě žádosti žáka/studenta je možno provést psychologickou diagnostiku.
Poradenská činnost: poskytování krizových intervencí, individuální a skupinové psychoterapie, psychologická diagnostika (výhradně se souhlasem zákonného zástupce u nezletilých žáků) 

 Pro nezletilé žáky: souhlas s poskytnutím služby školního psychologa