Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Organizace vzdělávání na vyšší odborné škole

Organizace výuky a studia (obecné informace platné pro všechny obory)

Výuka probíhá formou vyučovací hodiny, přednášky, semináře, exkurze, samostatného studia, praktického vyučování ve škole a ve zdravotnických zařízeních. Využívá se i bloková výuka předmětů. Studenti se dělí na praktickou výuku do skupin. Vyučovací hodina má 45 minut.

Organizace studia vychází z vyšší úrovně absolventů středních skol. Studium je tříleté, denní, vyšší odborné, ukončené absolutoriem. Školní rok se dělí na zimní a letní období. Studenti mají k zápisu klasifikace výkazy o studiu. Během zimního a letního období je třítýdenní zkouškové období. Absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. Absolvent studia obdrží po absolutoriu vysvědčení a diplom, jehož pomocí bude v budoucnu prokazovat svoji kvalifikaci. Bude oprávněn používat titulu DiS – diplomovaný specialista.

Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, na využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v laboratořích a odborných učebnách školy i ve zdravotnických zařízeních. Součástí studia je také odborná praxe žáků na odborných pracovištích vhodně rozložená do jednotlivých ročníků.

 

Organizace dálkového studia oboru DOO

Pro získání klasifikace je u oborů jako minimální požadavek 80% docházka. Je tedy nutné domluvit čas potřebný ke studiu se svým zaměstnavatelem a věnovat konzultacím potřebný časový prostor.

Povinné konzultace oboru DOO - dálkové studium probíhají v zimním i letním období po dobu tří měsíců, 6x po třech dnech, vždy ve dnech pondělí, úterý a středa v cca 14 denních intervalech. Velký důraz je kladen na samostatnou práci studia. Tato forma studia je určena především pro zaměstnance očních optik, vzhledem k malé hodinové dotaci praktických předmětů se předpokládá, že student během studia bude zaměstnancem oční optiky, kde má možnost manuální dovednosti předvedené při konzultaci ve škole řádně procvičit.

 

Umístění absolventů v praxi

Absolventi mohou nastoupit do všech zdravotnických zařízení a laboratoří státních i soukromých a po zapracování být plnohodnotnými pracovníky. Z těchto důvodů vzrůstá zájem o studium výše uvedených oborů na naší škole.