Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 731 609 403
Email: consultant@moore-czech.cz

 

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů 

 
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, IČ: 00638749, (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů tímto informuje zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu jejich práv s tím souvisejících.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely, s daným rozsahem a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28, odst. 2). Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole, případně údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Vyjma osobních údajů subjektu údajů má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce dítěte, žáka nebo studenta, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

2) Prezentace a propagace Školy,

Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje žáků/studentů v rozsahu – fotografie a videa žáků pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

Škola používá výsledky činností žáků/studentů pro účely výstav, soutěží i prezentace školy a k šíření informací o dosažených výsledcích žáků/studentů na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemným oznámením správci osobních údajů.

Příjemci

Škola dává na vědomí, že zmiňované osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola předává osobní údaje v zákonem stanovených případech zejména těmto subjektům: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, Česká školní inspekce, školské poradenské zařízení, zdravotní pojišťovny, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení případně další instituce se zákonnou kompetencí požadovat osobní údaje.

Práva subjektu údajů

Zletilý subjekt údajů, případně zákonný zástupce subjektu údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zletilý subjekt údajů či zákonný zástupce subjektu údajů má dále právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zletilý subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz těchto osobních údajů, popřípadě o omezení zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontakt na Školu
VOŠ a SZŠ
Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha 1
e-mail: voszaszs@praha1.cz 
tel.: +420 221 771 111