Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ


Otevírané obory a přijímací řízení SŠ


!!!UPOZORNĚNÍ pro UCHAZEČE, kteří podali ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU - sledujte průběžně svou zaručenou komunikaci v Dipsy - 26. 3. 2024 Vám byla zaslána pozvánka k JPZ (zasláno pouze těm uchazečům, které Cermat přidělil na alespoň jeden termín JPZ na naší školu). Uchazečům hlásícím se na obor AZT jsme do zaručené komunikace zaslali také informace o konání školní přijímací zkoušky (zkoušky zručnosti), případně o konání pohovoru z českého jazyka těm uchazečům, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z ČJ. 

Uchazečům, kteří podali HYBRIDNÍ nebo PAPÍROVOU PŘIHLÁŠKU, byly informace a pozvánky k JPZ (zasláno pouze těm uchazečům, které Cermat přidělil na alespoň jeden termín JPZ na naší školu), případně zkoušce zručnosti (uchazeči obor AZT) či pohovoru z ČJ (uchazeči, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z ČJ) zaslány dne 26. 3. 2024 doporučeným dopisem.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE - OD 5.2. -  9.2.2024 - JARNÍ PRÁZDNINY - ŠKOLA UZAVŘENA

OD 12. 2. - 20.2.2024 - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - PROVOZNÍ DOBA: DENNĚ OD 9.00 DO 16.00 HODIN - TEL. KONTAKT: 221 771 105 


Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2024/2025, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 2 třídy - 60 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků
Gymnázium  79-41-K/41 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li ukončenou povinnou školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: do 20. února 2024

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení na SZŠ a GYM 2024-2025.pdf

Uchazeč může podat přihlášku do max. 3 oborů bez talentové zkoušky a 2 oborů s talentovou zkouškou v pořadí dle přednostní volby.

Způsoby podání přihlášek – způsob podání musí být pouze jednou z níže uvedených možností, nelze kombinovat!: 

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (doporučeno) - povinné přílohy (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doporučení ŠPZ – školské poradenské zařízení aj.) nahraje zákonný zástupce do systému.
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí včetně požadovaných příloh v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Upozornění pro případ podání přihlášky osobně – možno pouze na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení, přihlášky NELZE nechávat na vrátnici školy či jinde.

Pokud zákonní zástupci nemohou podat přihlášku doporučenou formou tj. elektronicky s ověřenou identitou, doporučujeme obrátit se na výchovného poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu. Doporučuje se použít výpis v systému (ne vyplnit ručně), kdy mohou pracovníci základních škol většinu údajů za zákonné zástupce/uchazeče vyplnit, nahrát do systému správně všechny přílohy a následně vytisknout třikrát výpis, který zákonný zástupce podepíše a doručí fyzicky nebo prostřednictvím pošty do vybraných středních škol.

Vyplňování přihlášky – pozor!! Již při podání přihlášky musíte všechny školy/obory seřadit sestupně dle preference!

Náležitosti přihlášky:

 • základní údaje o uchazeči,
 • kód a název oboru středního vzdělání, pořadí oborů, název a adresa střední školy,
 • forma vzdělání,
 • údaj o základní škole, ve které se uchazeč naposledy vzdělával
 • podpis - přihlášku podepisuje jen zákonný zástupce (digitálně či osobně).

 K přihlášce nutno přiložit přílohy (vzory formulářů viz níže):

 • Hodnocení prospěchu na vysvědčeních ze ZŠ*1. a 2. pololetí 8. třída ZŠ a 1. pololetí 9. třída ZŠ** -  doporučujeme využít formulář s QR kódem.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (platí pro obory Asistent zubního technika, Aplikovaná chemie, Laboratorní asistent, Oční optik) – musí být uveden kód a název oboru vzdělání!! U oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je doporučeno dodat i potvrzení lékařem o očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední (tj. třetí, případně čtvrté) dávky (den, měsíc, rok).
 • Doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření) - musí být platné, obsahovat stanovení doby, po kterou je vydané doporučení platné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky. Vzor viz

  https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Formular_doporuceni_prijimaci_rizeni_SS.pdf

 • Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (jen v případě splnění povinné školní docházky).
 • Doklad o splnění povinné školní docházky - nebyl-li uchazeči do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • Přílohy, které musí dodat uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR viz ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE.pdf

*V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 2. pololetí školního roku 2019/2020 duplicitně, tj. započítáním hodnocení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

** Dle § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu. Naše škola převod slovního hodnocení pro účel přijímacího řízení vyžaduje.

 

Vzory formulářů - vždy pdf a excel verze:

Hodnocení prospěchu na vysvědčeních.pdf nebo Hodnocení prospěchu na vysvědčeních.xlsx

Převod slovního hodnocení.pdf nebo Převod slovního hodnocení.xlsx

Přihláška přijímací řízení na šk. rok 2024-2025.pdf nebo Přihláška přijímací řízení na šk. rok 2024-2025.xlsx

Zdravotní posudek.pdf nebo Zdravotní posudek.xlsx

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf nebo Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Činnost

Termín

Info

                                                                         Přihlášky ke studiu - podání

                                                               nejpozději 20. února 2024

Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (doporučeno)

nebo podáním výpisu vytištěného z on-line systému (osobně, poštou, datovou schránkou)        nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou)

Zaslání pozvánky k JPZ

14 dnů před konáním JPZ

Elektronicky nebo doporučeným dopisem.

1. řádný termín JPZ*

12. dubna 2024

Začátek 8:30 hod., čas registrace bude upřesněn v pozvánce k JPZ

2. řádný termín JPZ*

15. dubna 2024

Začátek 8:30 hod, čas registrace bude upřesněn v pozvánce k JPZ

Pohovory pro cizince

Termín bude upřesněn

Pozvánka k pohovoru z ČJ bude odeslána společně s pozvánkou k JPZ

Zkouška zručnosti (školní přijímací zkouška)

obor asistent zubního technika**

16. nebo 17. dubna 2024

Pozvánka ke zkoušce bude odeslána společně s pozvánkou k JPZ, uchazeči bude přidělen pouze jeden termín, čas a registrace budou upřesněny v pozvánce 

Náhradní termín JPZ

29. nebo 30. dubna 2024

Začátek 8:30 hod., čas registrace bude upřesněn v pozvánce, zaslání pozvánky do 7 dnů před konáním JPZ

Nahlížení do spisů

14. května 2024 - 9:00 – 12:00 hod.

Nepovinné, po předchozím objednání na studijním oddělení

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

15. května 2024

Zveřejněno bude v on-line informačním systému a v budově školy

Informace o konání 2. kola přijímacího řízení

do 20. května 2024

Vyhlášení kritérií a 2. kola - pouze v případě volné kapacity

Termín pro podání přihlášky do 2. kola

do 24. května 2024

Centrálně řízené jako 1. kolo

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

21. června 2024

Zveřejněno bude v on-line informačním systému a v budově školy

 

*Uchazeč který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil, svou účast musí písemně nejpozději do 3 dnů omluvit řediteli školy, ve které měl JPZ konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

** Zkoušky zručnosti obor AZT - SŠ - seznam pomůcek: nutné: tužka, pravítko, guma, ořezávátko, hadřík / doporučené: vlastní kleště nebo pomůcky na modelování

Pozn.: Rodiče upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě (dále jen „uchazeče o vzdělání) při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči uchazeči o vzdělání, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce uchazeče o vzdělání, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti uchazeče o vzdělání sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že by ve výše uvedené věci (PŘ) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců, třetí strana (tj. škola) nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro uchazeče o vzdělání významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče. Do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví.

DALŠÍ INFORMACE:

Odpovědi na nejčastější dotazy k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/dotazy.html

Informace a výhody elektronického podávání přihlášek pro přijímací řízení 2024-2025.pdf

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce.pdf

Stravování a ubytování žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani.

Ubytování si každý žák musí zajistit individuálně, info viz www.szspraha1.cz/ubytovani.