Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2020/2021, denní studium.

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 2 třídy - 60 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 2 třídy - 60 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria s hodnocením výsledků přijímacího řízení 2020/2021 zde 

Přihlášky 

Tiskopis přihlášky (pokud nebyl vydán na ZŠ)

Termín podání: do 2. 3. 2020 (1. 3. je neděle)

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce. Do políčka na přihlášce s názvem - Termín školní přijímací zkoušky- vyplňujeme termín školní přijímací zkoušky v našem případě termín zkoušky zručnosti pro obor Asistent zubního technika.

 Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2020/2021 může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro každý obor je třeba vyplnit jednu přihlášku (co obor, to přihláška). Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 2. 3.) nebo odevzdat osobně ve škole, v době po-čt 8-15 hod., pá 8-14 hod.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem

U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Podmínky pro přijetí

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kriteria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání. U oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je nutné mít potvrzeno lékařem očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední dávky.

Jednotná přijímací zkouška vyhlášená MŠMT z českého jazyka a matematiky

(pozn. pozvánky budou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním JPZ) 

      1. řádný termín: úterý 14. 4. 2020,  2. řádný termín: středa 15. 4. 2020

       1. náhradní termín 13. 5. 2020, 2. náhradní termín 14. 5. 2020

        náhradní termín - písemná omluva do 3 dnů po termínu JPZ

       Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 30. 4. 2020 po 14.00 hodině

Nahlížení do spisu 30. 4. 2020 od 8.00 - 12.00 hodin

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení - formulář zde

Zkouška zručnosti na obor Asistent zubního technika. Nejedná se o talentovou zkoušku, přihlášky zasílejte v běžném termínu do 2. března 2020. Zkouška se skládá ze tří částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předlohy, tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy. Zvolený termín zkoušky je nutné zapsat do přihlášky. Na zkoušku zručnosti si přineste: klikněte zde

 

       Termíny zkoušky21. 4. a 22. 4. 2020 (vyberte jeden z uvedených termínů)

 

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro informace klikněte zde

Pozvánka k přijímacímu řízení -  uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení a ke školní přijímací zkoušce nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí - se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce a webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům bude obratem odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na doručenku ve zkrácené lhůtě 10 pracovních dnů.

Zápisový lístek - uchazeč podáním zápisového lístku (možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním přijatých uchazečů, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad podle místa trvalého pobytu. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Pro zpětvzetí zápisového lístku je nutné předložit rozhodnutí o přijetí

Odvolání proti nepřijetí - podat odvolání o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeč podává ředitelce školy, která rozhodnutí o nepřijetí vydala. Ředitelka školy může rozhodnutí o nepřijetí změnit v rámci tzv. autoremedury, nebo bude spis uchazeče se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení předán odvolacímu orgánu, krajskému úřadu příslušného kraje, do 30 dnů od doručení odvolání. Formulář odvolání zde

Přijatí žáci ke studiu obdrží pozvánku na Informativní schůzku budoucích prvních ročníků. Na této schůzce budou podány informace o průběhu studia a organizaci školního roku. Na počátku školního roku pořádáme pro žáky 1. ročníků SZŠ adaptační kurz. Na schůzce se budou odevzdávat vyplněné a podepsané žádosti o vystavení průkazu ISIC - Žádost ISIC ke stažení zde  

Stravování a ubytování - žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani. Ohledně ubytování najdete informace na webu: www.szspraha1.cz/ubytovani.

Další informace budeme průběžně podávat na web školy do sekce - Aktuality.