Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2022/2023, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 1 třída - 30 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Studijní prospěch ze ZŠ je stanoven průměrem z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.


TERMÍNY JPZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 1.TERMÍN 12. 4.  2022, 2.TERMÍN 13. 4. 2022

NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ - 1. TERMÍN 10. 5. 2022, 2. TERMÍN 11. 5. 2022

Přihlášku je nutné odevzdat do 1. 3. 2022

Termín zkoušky zručnosti u oboru Asistent zubního technika bude brzy upřesněn.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou aktualizována!

 

Kritéria pro školní rok 2021/2022 

Kritéria přijímacího řízení na SZŠ aktualizováno.pdf

Přihlášky - nyní nový tiskopis přihlášky, kde se na zadní straně uvede školní rok, ve kterém byl absolvován ročník. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopis přihlášky zde (pokud nebyl vydán na ZŠ)

Termín podání: do 1. 3. 2021 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce. Do políčka na přihlášce s názvem - Termín školní přijímací zkoušky- vyplňujeme termín školní přijímací zkoušky v našem případě termín zkoušky zručnosti pro obor Asistent zubního technika.

 Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2021/2022 může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro každý obor je třeba vyplnit jednu přihlášku (co obor, to přihláška). Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 2. 3.) nebo odevzdat osobně ve škole, v době po-čt 8-15 hod., pá 8-14 hod.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem

U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Podmínky pro přijetí

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání. U oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je nutné mít potvrzeno lékařem očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední dávky.

Jednotná přijímací zkouška vyhlášená MŠMT z českého jazyka a matematiky

(pozn. pozvánky budou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním JPZ) 

Termín konání: 1. termín konání - 3. května 2021; 2. termín konání - 4. května 2021

Náhradní termín: 1. termín konání - 2. června 2021; 2. termín konání - 3. června 2021

náhradní termín - písemná omluva do 3 dnů po termínu JPZ

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejpozději do 21.5.2021 po 14.00 hodině

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním "ZÁPISOVÉHO LÍSTKU" osobně nebo poštou nejpozději do 4.6.2021.

Pokud nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí podat žádost "Odvolání proti nepřijetí ke studiu". Formulář je ke stažení zde Odvolani proti neprijeti[2].docx

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení - formulář zde

Zkouška zručnosti na obor Asistent zubního technika. Nejedná se o talentovou zkoušku, přihlášky zasílejte v běžném termínu do 1. března 2021. Zkouška se skládá ze dvou částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předloh. Na zkoušku zručnosti si přineste: klikněte zde

Termíny zkoušky zručnosti5.května. a 6.května. 2021 - každému uchazeči bude přidělen pouze jeden z těchto dvou termínů, termín bude uveden na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Náhradní termín: bude aktualizováno

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro informace klikněte zde

   Pozvánka k přijímacímu řízení -  uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení a ke školní přijímací zkoušce elekronicky a písemně poštou

Rozhodnutí o přijetí - se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce a webových stránkách školy. Nepřijatý uchazeč může do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle par. 101 písm. b) správního řádu. Formulář žádosti bude nepřijatým uchazečům zaslán s Rozhodnutím o nepřijetí. 

Zápisový lístek - uchazeč podáním zápisového lístku (možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou) potvrzuje úmysl vzdělávat se na naší škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pro zpětvzetí zápisového lístku je nutné předložit rozhodnutí o přijetí. 

V průběhu přijímacího řízení a před vydáním rozhodnutí se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - je nutné písemně oznámit termín nahlížení na studijním oddělení: zavadilova@szspraha1.cz

 Odvolání proti nepřijetí - podat odvolání o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeč podává ředitelce školy, která rozhodnutí o nepřijetí vydala. Ředitelka školy může rozhodnutí o nepřijetí změnit v rámci tzv. autoremedury, nebo bude spis uchazeče se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení předán odvolacímu orgánu, krajskému úřadu příslušného kraje, do 30 dnů od doručení odvolání. Formulář odvolání zde

Informativní schůzka budoucích prvních ročníků proběhne v průběhu měsíce června. Na této schůzce budou podány informace o průběhu studia a organizaci školního roku. Vzhledem k pořádání pro žáky 1. ročníků SZŠ adaptačního kurzu, přiložíme závaznou přihlášku do pozvánky ke studiu. Na schůzce se budou odevzdávat vyplněné a podepsané žádosti o vystavení průkazu ISIC - Žádost ISIC ke stažení zde  

Stravování a ubytování - žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani. Ohledně ubytování najdete informace na webu: www.szspraha1.cz/ubytovani.

Další informace budeme průběžně podávat na web školy do sekce - Aktuality.