Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ


Otevírané obory a přijímací řízení SŠ

1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - obory ACH, AZT, AG, LA, OČO - 1. 2. 2024 - 15. 5. 2024 - UKONČENO

2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - pouze obor APLIKOVANÁ CHEMIE (ACH) - podávání přihlášek 21. 5. 2024 - 24. 5. 2024 - NOVĚ VYHLÁŠENO - 11 volných míst! Více info viz níže - všeobecné informace + harmonogram a kritérium pro 2. kolo - pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná jako v 1. kole. Uchazeči již nekonají se testy z matematiky a českého jazyka na maturitní obory (JPZ), protože se použijí výsledky z 1. kola.

21. 6. 2024 - Výsledky přijímacího řízení pro obor Aplikovaná chemie - 2. kolo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR APLIKOVANÁ CHEMIE 2. kolo.pdf

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů: třídní schůzky proběhnou dne 27. 6. 2024 od 17:00 hod. Bližší informace Vám zašleme v nejbližší době na Váš e-mail, uvedený v přihlášce.


Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2024/2025, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 2 třídy - 60 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků
Gymnázium  79-41-K/41 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li ukončenou povinnou školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK pro 1. a 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Uchazeč může podat přihlášku do max. 3 oborů bez talentové zkoušky a 2 oborů s talentovou zkouškou v pořadí dle přednostní volby.

Způsoby podání přihlášek – způsob podání musí být pouze jednou z níže uvedených možností, nelze kombinovat!: 

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (doporučeno) - povinné přílohy (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doporučení ŠPZ – školské poradenské zařízení aj.) nahraje zákonný zástupce do systému.
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí včetně požadovaných příloh v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Upozornění pro případ podání přihlášky osobně – možno pouze na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení, přihlášky NELZE nechávat na vrátnici školy či jinde.

Pokud zákonní zástupci nemohou podat přihlášku doporučenou formou tj. elektronicky s ověřenou identitou, doporučujeme obrátit se na výchovného poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu. Doporučuje se použít výpis v systému (ne vyplnit ručně), kdy mohou pracovníci základních škol většinu údajů za zákonné zástupce/uchazeče vyplnit, nahrát do systému správně všechny přílohy a následně vytisknout třikrát výpis, který zákonný zástupce podepíše a doručí fyzicky nebo prostřednictvím pošty do vybraných středních škol.

Vyplňování přihlášky – pozor!! Již při podání přihlášky musíte všechny školy/obory seřadit sestupně dle preference!

Náležitosti přihlášky:

 • základní údaje o uchazeči,
 • kód a název oboru středního vzdělání, pořadí oborů, název a adresa střední školy,
 • forma vzdělání,
 • údaj o základní škole, ve které se uchazeč naposledy vzdělával
 • podpis - přihlášku podepisuje jen zákonný zástupce (digitálně či osobně).

 K přihlášce nutno přiložit přílohy (vzory formulářů viz níže):

 • Hodnocení prospěchu na vysvědčeních ze ZŠ*1. a 2. pololetí 8. třída ZŠ a 1. pololetí 9. třída ZŠ** -  doporučujeme využít formulář s QR kódem.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (platí pro obory Asistent zubního technika, Aplikovaná chemie, Laboratorní asistent, Oční optik) – musí být uveden kód a název oboru vzdělání!! U oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je doporučeno dodat i potvrzení lékařem o očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední (tj. třetí, případně čtvrté) dávky (den, měsíc, rok).
 • Doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření) - musí být platné, obsahovat stanovení doby, po kterou je vydané doporučení platné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky. Vzor viz

  https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Formular_doporuceni_prijimaci_rizeni_SS.pdf

 • Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (jen v případě splnění povinné školní docházky).
 • Doklad o splnění povinné školní docházky - nebyl-li uchazeči do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • Přílohy, které musí dodat uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR viz ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE.pdf

*V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 2. pololetí školního roku 2019/2020 duplicitně, tj. započítáním hodnocení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

** Dle § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu. Naše škola převod slovního hodnocení pro účel přijímacího řízení vyžaduje.

Pozn.: Rodiče upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě (dále jen „uchazeče o vzdělání) při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči uchazeči o vzdělání, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce uchazeče o vzdělání, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti uchazeče o vzdělání sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že by ve výše uvedené věci (PŘ) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců, třetí strana (tj. škola) nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro uchazeče o vzdělání významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče. Do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví.

 

Vzory formulářů - vždy pdf a excel verze:

Hodnocení prospěchu na vysvědčeních.pdf nebo Hodnocení prospěchu na vysvědčeních.xlsx

Převod slovního hodnocení.pdf nebo Převod slovního hodnocení.xlsx

Přihláška přijímací řízení na šk. rok 2024-2025.pdf nebo Přihláška přijímací řízení na šk. rok 2024-2025.xlsx

Zdravotní posudek.pdf nebo Zdravotní posudek.xlsx

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf nebo Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na SŠ pro obor APLIKOVANÁ CHEMIE - 21. 5. 2024 - 21. 6. 2024

21. 6. 2024 - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro OBOR APLIKOVANÁ CHEMIE - 2. kolo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR APLIKOVANÁ CHEMIE 2. kolo.pdf

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů: třídní schůzky proběhnou dne 27. 6. 2024 od 17:00 hod. Bližší informace Vám zašleme v nejbližší době na Váš e-mail, uvedený v přihlášce.

 

HARMONOGRAM a KRITÉRIA pro 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. kolo - obor ACH

Kritéria přijímacího řízení pro obor ACH Kritéria přijímacího řízení 2. kolo obor Aplikovaná chemie.pdf

!!! Pro druhé kolo platí, že k přihlášce vč. všech náležitostí viz výše musí uchazeč dodat i VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ (JPZ) z matematiky a českého jazyka. Uchazeči cizinci dle paragrafu 20 a Lex Ukrajina, kteří v 1. kole konali pouze JPZ z matematiky, dodají také žádost o prominutí JPZ z českého jazyka a budou konat ve 2. kole pohovor z českého jazyka.

  

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Činnost

Termín

Info

                                                                         Přihlášky ke studiu - podání

 

21. května 2024 - 24. května 2024                                                                                                   

Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (doporučeno)

nebo podáním výpisu vytištěného z on-line systému (osobně, poštou, datovou schránkou)  nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou)

Centrálně řízené jako v 1. kole

Pohovory pro cizince

Termín bude upřesněn

Pozvánka k pohovoru z ČJ bude odeslána v Dipsy nebo poštou

Nahlížení do spisů

20. května 2024 - 9:00 – 12:00 hod.

Nepovinné, po předchozím objednání na studijním oddělení

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

21. června 2024

Zveřejněno bude v on-line informačním systému a v budově školy

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na SŠ pro obory APLIKOVANÁ CHEMIE, ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA, LABORATORNÍ ASISTENT, OČNÍ OPTIK A GYMNÁZIUM - 1. 2. 2024 - 15. 5. 2024 - UKONČENO

15. 5. 2024 - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - 1. KOLO

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR APLIKOVANÁ CHEMIE.pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA.pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR GYMNÁZIUM.pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR LABORATORNÍ ASISTENT.pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBOR OČNÍ OPTIK.pdf

Stejné výsledkové listiny jsou zveřejněny i na nástěnce ve vestibulu školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí škola nezasílá!

Důležitá informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů - třídní schůzky se budou konat 18. 6. 2024. Podrobné informace budou zaslány s předstihem na e-mail zákonného zástupce, který jste uvedli při podání přihlášky uchazeče. Sledujte naše webové stránky pro další případné informace.

 

!!!UPOZORNĚNÍ pro UCHAZEČE, kteří podali ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU - sledujte průběžně svou zaručenou komunikaci v Dipsy - 26. 3. 2024 Vám byla zaslána pozvánka k JPZ (zasláno pouze těm uchazečům, které Cermat přidělil na alespoň jeden termín JPZ na naší školu). Uchazečům hlásícím se na obor AZT jsme do zaručené komunikace zaslali také informace o konání školní přijímací zkoušky (zkoušky zručnosti), případně o konání pohovoru z českého jazyka těm uchazečům, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z ČJ. 

Uchazečům, kteří podali HYBRIDNÍ nebo PAPÍROVOU PŘIHLÁŠKU, byly informace a pozvánky k JPZ (zasláno pouze těm uchazečům, které Cermat přidělil na alespoň jeden termín JPZ na naší školu), případně zkoušce zručnosti (uchazeči obor AZT) či pohovoru z ČJ (uchazeči, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z ČJ) zaslány dne 26. 3. 2024 doporučeným dopisem.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE - OD 5.2. -  9.2.2024 - JARNÍ PRÁZDNINY - ŠKOLA UZAVŘENA

OD 12. 2. - 20.2.2024 - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - PROVOZNÍ DOBA: DENNĚ OD 9.00 DO 16.00 HODIN - TEL. KONTAKT: 221 771 105 


HARMONOGRAM a KRITÉRIA pro 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termín pro podání přihlášky ke studiu: do 20. února 2024

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení na SZŠ a GYM 2024-2025.pdf

  

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Činnost

Termín

Info

                                                                         Přihlášky ke studiu - podání

                                                               nejpozději 20. února 2024

Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (doporučeno)

nebo podáním výpisu vytištěného z on-line systému (osobně, poštou, datovou schránkou)        nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou)

Zaslání pozvánky k JPZ

14 dnů před konáním JPZ

Elektronicky nebo doporučeným dopisem.

1. řádný termín JPZ*

12. dubna 2024

Začátek 8:30 hod., čas registrace bude upřesněn v pozvánce k JPZ

2. řádný termín JPZ*

15. dubna 2024

Začátek 8:30 hod, čas registrace bude upřesněn v pozvánce k JPZ

Pohovory pro cizince

Termín bude upřesněn

Pozvánka k pohovoru z ČJ bude odeslána společně s pozvánkou k JPZ

Zkouška zručnosti (školní přijímací zkouška)

obor asistent zubního technika**

16. nebo 17. dubna 2024

Pozvánka ke zkoušce bude odeslána společně s pozvánkou k JPZ, uchazeči bude přidělen pouze jeden termín, čas a registrace budou upřesněny v pozvánce 

Náhradní termín JPZ

29. nebo 30. dubna 2024

Začátek 8:30 hod., čas registrace bude upřesněn v pozvánce, zaslání pozvánky do 7 dnů před konáním JPZ

Nahlížení do spisů

14. května 2024 - 9:00 – 12:00 hod.

Nepovinné, po předchozím objednání na studijním oddělení

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

15. května 2024

Zveřejněno bude v on-line informačním systému a v budově školy

Informace o konání 2. kola přijímacího řízení

do 20. května 2024

Vyhlášení kritérií a 2. kola - pouze v případě volné kapacity

Termín pro podání přihlášky do 2. kola

do 24. května 2024

Centrálně řízené jako 1. kolo

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

21. června 2024

Zveřejněno bude v on-line informačním systému a v budově školy

 

*Uchazeč který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil, svou účast musí písemně nejpozději do 3 dnů omluvit řediteli školy, ve které měl JPZ konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

** Zkoušky zručnosti obor AZT - SŠ - seznam pomůcek: nutné: tužka, pravítko, guma, ořezávátko, hadřík / doporučené: vlastní kleště nebo pomůcky na modelování

Pozn.: Rodiče upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě (dále jen „uchazeče o vzdělání) při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči uchazeči o vzdělání, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce uchazeče o vzdělání, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti uchazeče o vzdělání sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že by ve výše uvedené věci (PŘ) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců, třetí strana (tj. škola) nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro uchazeče o vzdělání významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče. Do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví.

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Odpovědi na nejčastější dotazy k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/dotazy.html

Informace a výhody elektronického podávání přihlášek pro přijímací řízení 2024-2025.pdf

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce.pdf

Stravování a ubytování žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani.

Ubytování si každý žák musí zajistit individuálně, info viz www.szspraha1.cz/ubytovani.