Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Školská rada pro VOŠZ

Informace k současné situaci ve ŠR pro VOŠ

Vloženo 27. 10. 2016

S ohledem na omezení činnosti ŠR pro VOŠ bychom rádi informovali studenty i veřejnost o aktuální situaci.

Na začátku funkčního období (podzim 2015) byla Mgr. Semelová jmenována zřizovatelem MHMP zástupcem zřizovatele školy. Toto jmenování vyvolalo bouři nevole u většiny pedagogů a studentů. Z tohoto důvodu byl sepsán pedagogy i studenty protest, který byl předán 6. 10. 2015 radní pro školství PhDr. I. Ropkové. Vzhledem k pasivnímu přístupu MHMP a problémům v radě MHMP i v radě školy bylo iniciováno na jaře 2016 osobní setkání s radní PhDr. Ropkovou. Na tomto jednání bylo opakovaně potvrzeno odmítavé stanovisko ve věci odvolání Mgr. Semelové ze ŠR VOŠ.

Protest pedagogů a studentů i písemné vyjádření MHMP uvádíme v přílohách.

Přílohy:
Protest pedagogů a studentů
Vyjádření MHMP

 

Základní informace o působnosti školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a zletilý žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy pro další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

       

kontakt:
rada.vosz@szspraha1.cz