Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty ESF -ESIF > SZŠ-školní vzdělávací program

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
ADAPTABILITA

Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt
Střední zdravotnická škola -
komplexní školní vzdělávací program
číslo CZ.2.17/3.1.00/32438

Zkrácený název:   SZŠ - školní vzdělávací program

Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní školní vzdělávací program pro Střední zdravotnickou školu na Praze 1.

V projektu proběhne příprava struktury komplexního školního vzdělávacího programu, který bude průběžně testován na vzorku studentů. Na základě zpětné vazby studentů bude program průběžně upravován, tak aby finální nastavení plně odpovídalo vzdělávacím potřebám zdravotnických oborů a aby aplikací tohoto programu vzniklo zázemí, které umožní efektivním způsobem vzdělávat středoškolské studenty zdravotnické školy.

V první fázi tvorby školního vzdělávacího programu proběhne podrobná analýza hodnotících testů studentů a k jejich statistické analýze. Na základě výsledků těchto testů budou identifikovány nejproblematičtější okruhy z oboru, na které se projekt bude zaměřovat.

První podpořenou skupinou jsou pedagogové SZŠ, kterým má projekt vytvořit lepší pracovní podmínky na škole. Současný systém vzdělávání je zastaralý a neodpovídá trendům 21. století a proto je nový školní vzdělávací program nezbytnou pomůckou pro pedagogy, kteří tak budou moci maximálně zefektivnit svoji činnost. Dojde k užití nejvhodnějších didaktických prostředků pro konkrétní oblast vzdělávání a především k efektivnímu řízení studia.

Druhou podpořenou skupinou jsou studenti SZŠ, kterým program umožní dosáhnout kvalitnějšího vzdělání, pro studenty zajímavou formou, která by je měla motivovat ke studiu, dostatečně je připravit k závěrečným - maturitním zkouškám a na budoucí zaměstnání.

V průběhu projektu bude přihlíženo k neustále se měnícím trendům na pracovním trhu a projekt bude vytvořen tak, aby umožnil získání způsobilosti zdravotnického pracovníka i technického personálu ve zdravotnických službách.

Přizpůsobení vzdělávacích programů potřebám pracovního trhu, bude zajištěno spoluprací s profesními organizacemi.

Na realizaci plánovaných aktivit se budou ve většině podílet zaměstnanci žadatele, menší část bude zadávána ve výběrových řízeních dle platných předpisů.

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32438
Název projektu Střední zdravotnická škola - komplexní školní
vzdělávací program
Příjemce Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Datum zahájení realizace 1.2.2010
Datum ukončení realizace 31.1.2012
Partneři projektu žádní

Obrazová kronika projektu

Stručný popis průběhu realizace projektu

Zahájení projektu

 • sestavil se realizační tým projektu i realizační tým hrazený z nepřímých nákladů, seznámil se realizační tým i obě cílové skupiny s plány realizace projektu a náplní jejich činností během realizace projektu, nastavil se způsob komunikace jednotlivých členů týmu a byl vytvořen systém spolupráce
 • všichni se seznámili s časovým harmonogramem projektu (aktualizoval se) a s principy fungování projektů OPPA
 • byly provedeny všechny potřebné aktivity k zahájení realizace projektu (zavedení potřebné projektové dokumentace, stanovení pracovní náplně a kompetencí jednotlivých členů, pořízení potřebného vybavení, stanovení systému použití povinných log… )
 • byla též provedena personální analýza a byly dále připraveny dotazníky pro zjištění aktuálních potřeb cílových skupin.
Příprava struktury komplexního školního vzdělávacího programu
 • proběhla analýza současného vzdělávání a úrovně jednotlivých studentů
 • nejprve byly distribuovány dotazníky pro zjištění aktuálních potřeb cílových skupin, poté byly dotazníky sebrány a zpracovány
 • v souladu s plánem pak byla provedena jejich analýza a statistické zkoumání
 • na jejich základě byla vytvořena primární struktura komplexního vzdělávacího programu pro SZŠ a ucelené podklady pro vytvoření komplexního školního vzdělávacího programu.
Realizace komplexního školního vzdělávacího programu pro SZŠ
 • proběhlo sestavení komplexního školního vzdělávacího programu
 • dále sestavení osnov jednotlivých předmětů
 • studium pro vytváření e-learningových kurzů, jejich vytvoření a následná realizace
 • plné používání všech nových metody výuky a inovovaných výukových materiálů
 • výuka dle nového školního vzdělávacího programu v oborech aplikovaná chemie, asistent zubního technika, laboratorní asistent, oční optik
 • při výuce dodržování publicity projektu (umístění log na výukových materiálech, vlajky EU, pořizování obrazové dokumentace při vzdělávacích aktivitách atd.)
Úpravy systému vzdělávání dle zpětné vazby z jeho realizace
 • analýza výsledků zavedení školního vzdělávacího programu
 • zapracování podnětů stran komunikační dovednosti, didaktické dovednosti a odborné vědomosti pedagogů
 • průběžná úprava výuky dle zpětné vazby v oborech aplikovaná chemie, asistent zubního technika, laboratorní asistent, oční optik
 • úprava inovované výuky dle zpětné vazby od cílové skupiny pedagogů i studentů
 • školní profesní standard
 • etický kodex pedagogického pracovníka
 • vytvořená SWOT analýza
 • zapracované připomínky profesní organizace
Řízení projektu
 • realizační tým řídil celý průběh projektu – jeho odbornou i administrativní část
 • probíhala vzájemná komunikace prostřednictvím elektronické pošty, telefonů a Skype
  a spolupráce realizačního týmu i pedagogů mimo realizační tým i řízení lidských zdrojů
  v projektu
 • archivace písemností projektu
 • zpracovaly a odevzdaly se monitorovací zprávy projektu
 • proběhly porady a zpracování a kontrola harmonogramu prací jednotlivých členů realizačního týmu.
Dosažené cíle projektu
 • Vytvoření komplexního ŠVP (školní vzdělávací program)
 • Vytvoření školních vzdělávacích programů v předmětech aplikovaná chemie, asistent zubního technika, laboratorní asistent a oční optik
 • Vznik zázemí pro efektivní způsob vzdělávání na zdravotnických školách (workshop 3,4,5,6,7,8,10, 12, materiální vybavení školy)
 • Analýza měnících se trendů na trhu práce (workshop 1, 2)
 • Inovace přípravy studentů na závěrečné zkoušky (workshop 9,11)
 • Kursy v e-learningu (kreslení a modelování, angličtina, chemie, zdravotnické prostředky)
 • Programy na interaktivní tabuli (angličtina, chemie)
 • Inovované a nové studijní materiály
 • Realizovaná inovovaná výuka dle komplexního školního vzdělávacího programu.
Zpětná vazba od cílových skupin

U pedagogů se jednalo o zjišťování jejich:

 • proškolení v oblastech nakoupených služeb (ProAutor, SmartNotebook clasroom)
 • tvorby vlastních výukových materiálů k jednotlivým předmětům (metodika, tvorba, tutorování)
 • proškolení v různých výukových metodách s využitím IC techniky (interaktivní tabula, jazykový pult)
 • seznámení s vhodnými kompenzačními technikami (motivace, role, sebereflexe).
U studentů se jednalo o zjišťování jejich:
 • vyšší kvality vzdělání
 • reakcí na modernější způsob výuky
 • názorů na provázanost jednotlivých předmětů
Zapracováním výsledků zpětné vazby se dosáhlo:
 • vytvoření užších vztahů mezi učiteli a žáky
 • kvalitnější přípravy na maturitu
 • připravenost na studium na vyšší odborné nebo vysoké škole
 • lepší uplatnění na trhu práce

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 6 8
Počet podpořených osob - celkem 595 614
Počet úspěšně podpořených osob 536 573
 

 Poznámky/zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot

Z plánovaných podpořených celkem 595 osob (z toho žáci 530, učitelé 65), bylo nakonec podpořeno v projektu celkem 614 osob (žáci 541, učitelé 73), tj. 115%).

Z plánovaných úspěšně podpořených celkem 536 osob (z toho žáci 477, učitelé 59), bylo nakonec podpořeno v projektu celkem 573 osob (z toho žáci 504, učitelé 69).

V první cílové skupině pedagogů se všichni úspěšně podpoření buď předepsaným způsobem účastnili workshopů a seminářů, nebo v dostatečné míře používali výukové materiály již vzniklé v projektu.

V druhé cílové skupině studentů se všichni úspěšně podpoření předepsaným způsobem účastnili výuky s použitím výukových materiálů vzniklých v projektu.

Z 41 neúspěšně podpořených osob jsou 4 pedagogové, kteří ukončili v průběhu projektu zaměstnanecký poměr ve škole dříve, než splnili kritérium úspěšné podpory. Dále pak 37 žáků, kteří nesplnili kritérium úspěšné podpory - 13 studentů posledního ročníku nesložilo maturitu a 24 studentů z nižších ročníků nesplnilo podmínky pro postup do vyššího ročníku a bude ještě skládat potřebné zkoušky (až po skončení projektu).

Publicita projektu

Byla dodržována všechna pravidla pro publicitu projektů spolufinancovaných z  ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl.m. Prahy.

Všechny písemné dokumenty i elektronické zpracování měly potřebnou formu včetně log a textových informací o financování z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl.m. Prahy a věty "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti„.

Veškeré výukové materiály v tomto projektu jsou včetně log a textových informací o financování.

Všechny místnosti, kde sídlí členové realizačního týmu nebo kde se odehrává výuka, byly označeny nálepkami s logy a textovými informacemi o financování.

Nebyly větší problémy při realizaci, které by ohrožovaly průběh projektu či jeho plánované výsledky.

Udržitelnost projektu

Plánovaná činnost po skončení podpory:

 • i nadále práce fungujících týmů v rámci školy
 • i nadále práce s pěti vytvořenými závaznými dokumenty (komplexní ŠVP a školní vzdělávací programy v předmětech aplikovaná chemie, asistent zubního technika, laboratorní asistent a oční optik) a jejich uvedení do praxe)
 • i nadále zefektivnění práce pro učitele a inovace vzdělávacího procesu pro žáky
 • využití e-learningu jako formy výuky cizích jazyků, doplněk odborné výuky i někde hlavní formavýuky jako reakce na velmi dobrý ohlas e-learningu mezi studenty
 • využití interaktivní tabule SmartBoard ve výuce
 • využití utříděných vytvořených studijních materiálů

Problémy při realizaci

Nebyly větší problémy při realizaci, které by ohrožovaly průběh projektu či jeho plánované výsledky.

Horizontální témata

Rovné příležitosti

Projekt probíhal na Střední zdravotnické škole, která se věnuje výchově budoucího zdravotnicko - technického personálu, jejihož hlavním posláním je pomáhat lidem se zdravotními komplikacemi. Cílové skupiny projektu tedy mají v samém základu své činnosti snahu pomáhat lidem znevýhodněným, jakými jsou například skupiny starých či nemocných.

Studenti této školy ve velké většině budou pracovat jako zdravotnický personál a projekt i škola je vedly k tomu, že jejich budoucí činnost bude uzdravování nemocných a snaha o jejich návrat do normálního života – což má zcela pozitivní vliv na rovné příležitosti.

Projekt také nedělal jakékoliv rozdíly mezi pohlavími, etniky, náboženskými vyznáními, sexuální orientací či majoritní a minoritní společností.

Na projektu byla účastna v obou cílových skupinách výrazná většina žen (509 žen ku 105 mužům).

Udržitelný rozvoj

Projekt zdůrazňoval aspekty šetrného chování k životnímu prostředí. Ve všech 4 hlavních vyučovaných modulech - tedy aplikovaná chemie, asistent zubního technika, laboratorní asistent a oční optik – pojednával také o nakládání s odpady, které jsou právě v uvedených oborech rizikové. Kladl důraz jak na jejich ekologickou likvidaci a její formy, tak na minimalizaci vzniku těchto odpadů.

Během realizace projektu byly respektovány zásady ochrany životního prostředí tedy využití recyklovaných a ekologických materiálů, úsporné čerpání energií atd.

Výstupy/produkty projektu

  Typ Název Stručný popis Dostupnost
1 metodika produktu Komplexní ŠVP Sumář všech všeobecných předmětů vyučovaných na jednotlivých oborech tak, aby ŠVP jednotlivých oborů byly prostupné a rozvrhově kombinovatelné. Intranet školy,
archiv projektu
2 výukový materiál ŠVP ACH Program obsahující jak všeobecné tak odborné předměty oboru aplikovaná chemie dle potřeb školy. Intranet školy,
archiv projektu
3 výukový materiál ŠVP AZT Program obsahující jak všeobecné tak odborné předměty oboru asistent zubního technika dle potřeb školy. Intranet školy,
archiv projektu
4 výukový materiál ŠVP LA Program obsahující jak všeobecné tak odborné předměty oboru laboratorní asistent dle potřeb školy. Intranet školy,
archiv projektu
5 výukový materiál ŠVP OČO Program obsahující jak všeobecné tak odborné předměty oboru oční optik dle potřeb školy. Intranet školy,
archiv projektu