Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Témata k profilovým zkouškám
pro obor 53-44-M/007 asistent zubního technika


Témata pro povinné zkoušky

1. Protetická technologie – ústní zkouška
- Otiskovací hmoty
- Modelové materiály
- Modelovací materiály
- Formovací hmoty
- Brousící a leštící materiály
- Plastické hmoty
- Kovy
- Keramika

2. Stomatologická protetika – ústní zkouška
- Pomocné materiály
- Korunky
- Můstky
- Snímací náhrady částečné
- Snímací náhrady celkové
- Ortodontie

3. Zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška
- Snímací náhrady částečné
- Snímací náhrady celkové
- Fixní náhrady – sólo korunky
- Fixní náhrady – můstky


Témata pro nepovinné zkoušky

1. Somatologie a stomatologie - ústní zkouška
- Základy obecné patologie
- Vývojové a získané poruchy zubů
- Projevy infekčních, metabolických a krevních chorob v dutině ústní
- Stomatologická rentgenologie
- Záchovná stomatologie
- Stomatologická chirurgie
- Parodontologie
- Ortodontie
- Hygiena dutiny ústní
- Poruchy žvýkání a polykání

2. Dějepis - ústní zkouška
- Počátky českého státu v kontextu se vznikem feudálních států v Evropě
- Středověká společnost a vrchol přemyslovského státu ve 13. století
- Hospodářský a kulturní vzestup českých  zemí za vlády Lucemburků
- Vývoj českých zemí v 15. století
- Zámořské objevy  a jejich  význam pro hosp. a kulturu v Evropě
- Reformace v Evropě
- Třicetiletá válka a její důsledky pro české země
- Velká francouzská revoluce a její význam pro evropskou společnost
- Politické a společenské změny  v Čechách  v 19. století
- První světová válka vznik  ČSR
- Vznik totalitních  států  v Evropě a jejich charakteristika
- Charakteristika meziválečného  Československa po stránce hosp.,polit. a národnostní
- Hlavní  události 2. světové  války
- Vývoj v ČSR  od konce 2. světové války do  r 1968
- Rozpad socialistické soustavy a vznik nových  demokracií v r. 1989