Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Studium SŠ a VOŠ > Maturita > Profilové zkoušky pro školní rok 2013/2014 > Témata k profilovým zkouškám pro obor laboratorní asistent

Témata k profilovým zkouškám pro obor laboratorní asistent

 

Témata pro povinné zkoušky

Klinická biochemie

 1. Preanalytická část vyšetření, odběry biologického materiálu, transport, správné označení vzorku. (druhy biologického materiálu, hemolýza a její příčiny, zásady bezpečnosti práce)
 2. Analytická fáze vyšetření – kontrola kvality práce, zdroje laboratorních chyb, Spolehlivost metody, kontrolní séra
 3. Vyšetření moči – kvalitativní x kvantitativní, močový sediment, močové kameny (tvorba, složení moče, fyzikální x chemické vyšetření, zásady odběru jednorázového x časové sběry) 
 4. Vyšetření GITu – poruchy funkce, vyšetření stolice, trávicí enzymy (stanovení aktivity amylázy)
 5. Bílkoviny – složení a funkce, metody stanovení a frakcionace (stanovení celkové bílkoviny, albuminu, elektroforéza bílkovin, přehled specifických plazmatických bílkovin – klinický význam).
 6. Dusíkaté látky nebílkovinné povahy – jejich metabolismus, metody vyšetření (kreatininová clearance, močovina, kyselina močová, AMK – aminoacidurie)
 7. Lipidy – rozdělení, funkce, klinický význam a metody stanovení (lipoproteinové částice a jejich složení, stanovení HDL a LDL cholesterolu, ateroskleróza – příčiny onemocnění, výpočet aterogenního indexu).
 8. Imunochemické metody – kvalitativní x kvantitativní (podstata reakce Ag x Ab, princip metod – RID, EID, imunonefelometrie a imunoturbidimetrie, izotopové a neizotopové metody, kompetitivní a nekompetitivní metody – princip)
 9. Sacharidy – metabolismus, metody stanovení (DM – typy, komplikace, diagnostika – stanovení glukózy v moči a v krvi, stanovení glykovaného hemoglobinu, mikroalbuminurie)
 10. Cholesterol a triacylglyceroly – klinický význam, metody stanovení
 11. Nádorové markery – rozdělení, diagnostický význam, stanovení (nádorové onemocnění a jeho příčiny, charakteristika nejvýznamnějších markerů, imunoanalytické metody (RIA, EIA, FIA)
 12. Hormony – přehled, řízení činnosti endokrinních žláz, metody stanovení
 13. Poruchy vodního hospodářství, acidobazická rovnováha (celková tělesná voda, osmolalita, ISE elektrody, stanovení ASTRUP, metody stanovení pH a krevních plynů, nárazníkové systémy v těle, zásady odběru krve na ABR)
 14. Sodík, draslík, chloridy – klinický význam, metody stanovení
 15. Železo – klinický význam, metody stanovení. Vazebná kapacita železa. Hemoglobin a jeho patologické deriváty. Metody průkazu. (transportní a zásobní bílkoviny železa, složení a funkce hemoglobinu. Vznik derivátů – methemoglobin, karbonylhemoglobin, sulfhemoglobin, kyanhemoglobin)
 16. Vápník, fosfor, hořčík – klinický význam, hormonální řízení, metody stanovení, stopové prvky (kalciotropní hormony, vitamín D, atomová absorpční spektrofotometre, měď a zinek – význam v organismu)
 17. Laboratorní vyšetření při ohrožení plodu v těhotenství, vyšetření plodové vody, příčiny a léčba hyperbilirubinémie u novorozenců. (Složení a funkce plodové vody, vyšetření. AFP, hCG, bilirubin – stanovení, příčiny chyb při stanovení)
 18. Bilirubin a jeho metabolismus, typy hyperbilirubinémií, příčiny, léčba, principy stanovení. (spektrofotometrie, Jendrassik – Gróff, specifické podmínky uchování a transportu vzorku, nárůst aktivity enzymů)
 19. Aktivita enzymů AST a ALT – funkce, klinický význam, metody stanovení.
 20. Enzymy – kinetika enzymatických reakcí, zásady metod stanovení. Isoenzymy – funkce a význam pro diagnostiku. Inhibice – význam
 21. Enzymové aktivity ALP, GMT a AMS – isoenzymy, funkce a metody stanovení
 22. Diagnostický význam stanovení enzymů LD a CK – funkce, isoenzymy a metody stanovení
 23. Toxikologická analýza – metody, účinek jedů a návykových látek (otravy, jedy, cesty vstupu, mechanizmus účinku jedů, klasifikace jedů, odběr materiálu na toxikologickou analýzu)
 24. Vyšetření mozkomíšního moku – hlavní význam a způsoby odběru. Exsudáty a transsudáty (metody stanovení kvalitativní a kvantitativní, elektroforéza moku, transport a uchování vzorku)
 25. Optické analytické metody, kalibrace metody, Lambert – Beerův zákon (princip metod, schéma fotometru, výpočet výsledku analýzy

Hematologie a transfuzní služba

 1. Složení a funkce krve, vývoj krvetvorby.
 2. Erytrocyty – morfologie, funkce, vývojová řada. Odchylky erytrocytů – tvarové, zbarvení, velikosti. Základní parametry červeného krevního obrazu a jejich výpočty.
 3. Hemoglobin – struktura, funkce, vývoj, rozpad; typy hemoglobinu; hemoglobinopatie.
 4. Leukocyty – rozdělení, morfologie, funkce, vývojové řady, odchylky leukocytů. Diferenciální rozpočet leukocytů v krevním obraze, absolutní a relativní hodnoty.
 5. Trombocyty – morfologie, funkce, vývojová řada. Význam v primární hemostáze. Patologie trombocytů (trombocytopenie, trombocytóza, trombocytopatie).
 6. Anémie – hemolytické anemie (hereditární sférocytóza, srpkovitá anemie, AIHA), z poruchy tvorby hemoglobinu (sideropenická, megaloblastová, talasemie), ze zvýšené ztráty krve.
 7. Akutní leukemie myeloblastová a lymfoblastová – diagnostika, FAB klasifikace, léčba.
 8. Chronická leukemie myeloidní a lymfatická – diagnostika, léčba.
 9. Myelodysplastický syndrom, Myeloproliferativní syndrom – pravá polycytemie, Idiopatická trombocytémie, myelofibróza.
 10. Lymfoproliferativní choroby – Hodgkinova choroba, nehodgkinské maligní lymfomy, sekreční lymfomy (mnohočetný myelom, Waldenströmova makroglobulinémie)
 11. Plazmatický koagulační systém. Vrozené koagulopatie (hemofilie, Von Willebrandova choroba) – diagnostika, léčba.
 12. Fibrinolytický systém v hemostáze – aktivátory a inhibitory fibrinolýzy, FDP, D-Dimery, získané koagulopatie, DIC.
 13. Inhibitory krevního srážení, jejich funkce v hemostáze. Trombofilní stavy. Hemolytická choroba novorozenců.
 14. Vyšetřovací metody – cytochemické vyšetřovací metody a jejich význam, vyšetřovací metody hemostázy (globální, skupinové a specifické testy).
 15. Základní pojmy v imunohematologii – imunitní reakce, antigen, protilátka, typy protilátek, komplement, aglutinace, precipitace, hemolýza.
 16. Diagnostická séra (příprava, skladování, použití), typové erytrocyty. Imunohematologické testy (PAT, NAT, enzymové testy)
 17. AB0 krevní systém - genetický základ, dědičnost krevních skupin, stanovení krevní skupiny.
 18. Krevní skupinové systémy mimo AB0 a Rh – praktický význam. Genetický základ Rh systému, jeho antigeny a protilátky, praktický význam.
 19. Vyšetření kompatibility krve při krevní transfuzi. Typy transfuzních přípravků a jejich klinické využití.
 20. Zásady při podání krevní transfuze v systému AB0 a Rh. Problematika krevních převodů u imunizovaných pacientů. Vyšetřování nepravidelných, přirozených a imunních protilátek.
 21. Dárcovství krve. Vyšetření dárce krve, postup při odběrech krve dárců. Kritéria pro vyloučení dárce.
 22. Podskupiny a sekretorství v AB0 systému, vyšetření a jejich význam. Vyšetření Rh faktoru.
 23. Aferézy k získání transfuzních přípravků, cytaferézy, plazmaferézy. Zpracování odebrané krve, stabilizace a konzervace krve, stabilizační a konzervační roztoky. Transfuzní přípravky. Krevní deriváty.
 24. Transplantace kostní dřeně, princip, typy, rizika. HLA systém, jeho genetický základ a praktický význam.
 25. Krevní transfuze - pravidla pro podání transfuze krve, plazmy, trombocytů. Rizika krevních transfuzí. Typy potransfuzních reakcí.

 Histologie a histologická technika

 1. Buňka a její součásti. Odběr vzorků pro cytologické a histologické vyšetření, značení a evidence materiálu.
 2. Krycí epitely. Fixace, charakteristika základních fixačních prostředků.
 3. Žlázové epitely. Zpracování tkáně po fixaci, principy zalévací techniky a výběr zalévacích médií.
 4. Stavba srdce a krevních cév. Zalévání do parafinu, princip, provedení.
 5. Stavba chrupavky a kosti. Charakteristika základních typů. Zalévací média nerozpustná ve vodě.
 6. Kosterní a hladké svalstvo. Rychlé zhotovení histologického preparátu z peroperační biopsie.
 7. Hypofýza, štítná žláza. Barvení parafinových řezů hematoxylin-eosin. Hematoxyliny a jejich použití.
 8. Stavba vaječníku. Ovulační cyklus. Přehled trichromových barvení.
 9. Nadledvina, Langerhansovy ostrůvky. Průkaz lipidů. Zpracování vzorků, postup barvení.
 10. Thymus. Obrana organismu. Přehled cytologických metod. Heidenhainovo barvení.
 11. Sliznice dýchacích cest, dýchací oddíl plic. Barvení elastických vláken.
 12. Stavba stěny trávicí trubice. Žaludek. PAS reakce, princip a použití. Průkaz glykogenu.
 13. Vazivo – buňky a mezibuněčná hmota. Druhy vaziva. Znázornění retikulárních vláken.
 14. Resorpční epitel. Průkaz enzymů azokopulační metodikou.
 15. Základní stavba nervové tkáně. Přehled neurohistologických metod. Nisslova metoda.
 16. Stavba varlete. Spermatogeneze. Přehled základních barvicích metod.
 17. Šedá a bílá hmota CNS. Stavba kůry mozku a mozečku. Průkaz myelinových pochev.
 18. Tenké a tlusté střevo. Průkaz kyselých mukopolysacharidů.
 19. Stavba ledvin. Cytologie a cytochemie nefronu.
 20. Stavba exokrinních žláz. Slinné žlázy a pankreas. Serózní a mucinózní buňka v barvicí technice.
 21. Játra a žlučník. Demonstrace epitelu žlučníku a inkluzí jaterní buňky.
 22. Slezina a lymfatické uzliny. Znázornění vazivových vláken.
 23. Děloha, menstruační cyklus. Zalévací média rozpustná ve vodě a jejich použití.
 24. Svalová tkáň, charakteristika základních druhů. Barvicí metody pro znázornění svalové tkáně.
 25. Přehled stavby vývodných močových cest. Zalévání do celoidinu, postup a použití.

Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

 1. Rod Bordetella, aktivní imunizace.
 2. Rod Haemophilus, alergie.
 3. Infekce vyvolané spirochétami.
 4. Chlamydiové a mykoplasmové infekce dýchacího systému.
 5. Epidemický proces u virových hepatitid.
 6. Rod Corynebacterium, léčba bakteriálních infekcí.
 7. Bakteriální původci alimentárních infekcí.
 8. Rod Legionella, dekontaminace.
 9. Rod Listeria, protiepidemická opatření.
 10. Mikroflóra trávicího systému, příčiny dysmikrobie.
 11. Rod Candida, mykotoxiny.
 12. Rod Streptococcus, fyziologie bakteriální buňky.
 13. Nemocniční nákazy a jejich nejčastější původci.
 14. Patogeneze herpetických virových infekcí.
 15. TBC a protiepidemická opatření.
 16. Rod Clostridium, anaerobní nesporulující bakterie.
 17. Gramnegativní mikroaerofilní tyčinky.
 18. HIV virus, buněčná imunita.
 19. Virové infekce s přírodní ohniskovostí.
 20. Virové alimentární infekce, pasivní imunizace.
 21. Rod Brucella, protiepidemická opatření.
 22. Virové infekce dýchacího systému.
 23. Sexuálně přenosné infekce.
 24. Dětské parazitární infekce, humorální imunita.
 25. Dětské exantémové infekce.

Komplex odborných předmětů

Klinická biochemie

 1. Stanovení celkové bílkoviny v séru s kalibrací
 2. Stanovení celkové bílkoviny v moči s kalibrací
 3. Stanovení močoviny v séru a v moči s kalibrací
 4. Kinetické stanovení kreatininu v séru s kalibrací
 5. Stanovení kyseliny močové v séru a v moči s kalibrací
 6. Stanovení chloridů v séru fotometricky a coulometrickou titrací
 7. Stanovení vápníku v séru s kalibrací
 8. Stanovení anorganického fosforu v séru s kalibrací
 9. Stanovení hořčíku v séru s kalibrací.
 10. Stanovení železa a celkové vazebné kapacity v séru
 11. Stanovení glukózy v séru a v moči s kalibrací enzymovou metodou- end-point
 12. Kinetické stanovení substrátu (glukózy) a hodnocení o-GTT
 13. Stanovení celkového a HDL cholesterolu
 14. Stanovení triacylglycerolů a kreatinkinázy
 15. Kinetické stanovení aminotransferáz (ALT a AST) s kalibrací
 16. Stanovení alkalické fosfatázy (ALP) kineticky  s kalibrací
 17. Stanovení gama-glutamyltransferázy (GMT) s kalibrací
 18. Stanovení glukózy na analyzátoru COBAS MIRA u statisticky významného souboru (výpočet relativní chyby přesnosti, kontrolní graf)
 19. Stanovení aktivity α-amylázy na analyzátoru COBAS-MIRA a fotometru BTS kinetickou metodou
 20. Kreatininová clearence – kinetické stanovení kreatininu v séru a moči
 21. Stanovení celkového bilirubinu s kalibrací Jendrassik - Gróf
 22. Chromatografie aminokyselin na tenké vrstvě
 23. Elektroforéza bílkovin
 24. Stanovení specifické bílkoviny radiální imunodifuzí podle Manciniové
 25. Vyšetření mozkomíšního moku

Hematologie a transfuzní služba

 1. Vyšetření antigenů a protilátek v systému ABO. Vyšetření Rh systému.
 2. Nepřímý a přímý Coombsův test.
 3. Diferencování fyziologického a patologického nátěru.
 4. Kompletní bílý krevní obraz (počet leukocytů, zhotovení a obarvení nátěru, diferencování fyziologického nátěru).
 5. Stanovení hematokritu, počtu erytrocytů, výpočet objemu erytrocytu (MCV).
 6. Stanovení krevní skupiny včetně  Rh a stanovení sedimentace.
 7. Vyšetření počtu retikulocytů, stanovení počtu erytrocytů.
 8. Stanovení počtu leukocytů, erytrocytů, trombocytů.
 9. Stanovení sedimentace, zhotovení a obarvení krevního nátěru, diferencování patologického nátěru.
 10. Vyšetření krevní skupiny včetně Rh, popř. podskupiny.
 11. Vyšetření kompletního červeného obrazu (Hb, Ery, Htk, retikulocyty).
 12. Stanovení screeningu protilátek.
 13. Koaguační vyšetření (Duke, APTT, QUICK).
 14. Křížový pokus.
 15. Diferencování patologického nátěru, stanovení score alkalické fosfatázy.
 16. Zhotovení a obarvení krevního nátěru, diferencování patologického nátěru.
 17. Stanovení počtu leukocytů, trombocytů, erytrocytů.
 18. Stanovení Hb, HTK, výpočet barevné koncentrace (MCHC).
 19. Orientační stanovení krevní skupiny, vyšetření titru aglutininů.
 20. Odběr krve z prstu, zhotovení HTK, krevního nátěru a jeho obarvení, diferencování fyziologického nátěru.
 21. Diferencování fyziologického a patologického nátěru.
 22. Stanovení krevní skupiny včetně Rh. Podskupiny A1, A2.
 23. Vyšetření screeningu protilátek.
 24. Vyšetření titru protilátek.
 25. Vyšetření kompatibility.

Histologie a histologická technika

  1. Barvení hematoxylin-eosinem. Druhy hematoxylinů, jejich použití a způsoby barvení.
  2. Barvení modrým trichromem. Odvodnění tkáňových bločků, ředění alkoholu.
  3. Barvení zeleným trichromem. Zalévání do želatiny, princip a použití.
  4. Barvení modrým trichromem. Zalévání do celoidinu, postup a použití.
  5. Barvení azanem. Zkvalitňování parafinu. Princip deparafinace.
  6. Heidenhainovo barvení. Odběr materiálu pro histologické vyšetření.
  7. Barvení orceinem. Zpracování tvrdých tkání pro histologické vyšetření.
  8. Průkaz nespecifické esterázy. Zpracování materiálu pro průkaz enzymů.
  9. Průkaz alkalické fosfatázy. Bakerova tekutina, příprava a její použití.
  10. Průkaz žíhaného lemu resorpčního epitelu. Příprava a použití Bouinovy tekutiny.
  11. PAS reakce - princip, provedení a použití. Příprava bezvodého alkoholu, zkoušky na přítomnost vody v absolutním alkoholu.
  12. Barvení alciánovou modří. Zalévání do parafinu, princip a použití metody.
  13. Průkaz glykogenu. Zenkerova tekutina, příprava a použití.
  14. Gomoriho impregnace. Příprava amoniakálního roztoku stříbra.
  15. Přehled neurohistologických metod. Provedení Nisslova barvení.
  16. Průkaz hlenu v pohárkových buňkách. SUSA - příprava a použití.
  17. Znázornění myelinových pochev. Barvení luxolovou modří. 
  18. Barvení Weigert van Giesonovou metodou. Příprava a použití fixačních prostředků s formolem.
  19. Krájení parafinových řezů na rotačním mikrotomu. Princip napínání a lepení parafinových řezů.
  20. Krájení, napínání a lepení parafinových řezů. Zalévací média rozpustná ve vodě – přehled a použití.
  21. Znázornění mitochondrií. Přehled a použití cytologických metod.
  22. Znázornění kolagenních vláken. Přehled metod a provedení vybrané metody.
  23. Znázornění žírných buněk ve vazivu. Zalévací media nerozpustná ve vodě.
  24. Massonovy trichromy, provedení barvení.
  25. Průkaz lipidů v játrech. Montovací media a jejich výběr.

         Součástí každé otázky je rozbor histologického preparátu

Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie

  1. Mikrobiologické vyšetření likvoru
  2. Hemokultivace
  3. Mikroskopický průkaz spór
  4. Mikrobiologické vyšetření výtěru krku
  5. Průkaz bakteriálních pouzder
  6. Laboratorní diagnostika streptokoků, enterokoky
  7. Mikrobiologické vyšetření moče, urikult 
  8. Laboratorní diagnostika stafylokoků
  9. Laboratorní diagnostika Escherichia coli, zpětná aglutinace
  10. Bližší určení hemolytického kmene streptokoka
  11. Určení biochemických vlastností enterobakterií isolační plotnou
  12. Mikrobiologické vyšetření stolice
  13. Mikrobiologické vyšetření sputa
  14. Mikrobiologické vyšetření výtěru z ucha
  15. Widalova reakce
  16. Mikrobiologické vyšetření výtěru z pochvy
  17. Laboratorní diagnostika střevních patogenů
  18. Vyšetření citlivosti mikrobů na antibiotika
  19. Laboratorní diagnostika korynebakterií
  20. Laboratorní diagnostika kvasinkovitých mikroorganismů
  21. Anaerobní kultivace
  22. Albertova metoda
  23. Průkaz mikrobů rodu Pseudomonas
  24. Hemaglutinace
  25. Laboratorní diagnostika enterobakterií, enterotest

 

Témata pro nepovinné zkoušky

Chemie

 1. Struktura látek (stavba atomu, protonové a nukleonové číslo, nuklidy, izotopy, izobary, stavba elektronového obalu, kvantová čísla, elektronová konfigurace) 
 2. Chemická vazba (vznik chemické vazby, různé typy klasifikace chemické vazby, elektronegativita, znázornění chemické vazby v elektronové konfiguraci) 
 3. Směsi (klasifikace směsí, roztoky, rozpustnost, faktory ovlivňující rozpustnost, mechanismy rozpouštění, výpočty složení roztoků-různé typy koncentrace) 
 4. Chemické reakce (typy chemických reakcí, zápis chemické rovnice a její vyčíslení)
 5. Reakční kinetika (rychlost chemické reakce, srážková teorie a teorie aktivovaného komplexu, faktory ovlivňující rychlost chemické reakce)
 6. Redoxní reakce (oxidace, redukce, vyčíslování rovnic redoxních reakcí, význam redoxních dějů v biochemii)
 7. Protolytické reakce (definice kyseliny a zásady, vodíkový exponent, výpočet pH silné kyseliny a zásady, acidobazické indikátory, pufry, hydrolýza solí)
 8. Kyslík, vodík, voda (umístění prvků v periodickém systému, základní fyzikální a chemické vlastnosti prvků, významné sloučeniny prvků, molekula vody, tvrdost vody)
 9. s-prvky (umístění prvků v periodickém systému, základní fyzikální a chemické vlastnosti prvků, významné sloučeniny prvků)
 10. Uhlík a jeho sloučeniny (umístění prvků v periodickém systému, základní fyzikální a chemické vlastnosti prvků, významné sloučeniny prvků)
 11. Dusík, fosfor a jejich sloučeniny (umístění prvků v periodickém systému, základní fyzikální a chemické vlastnosti prvků, významné sloučeniny prvků)
 12. Halogeny (umístění prvků v periodickém systému, základní fyzikální a chemické vlastnosti prvků, významné sloučeniny prvků)
 13. Elektrochemie (elektrolyt, elektrolýza jako redoxní děj, praktické využití elektrolýzy)
 14. Organické sloučeniny (uhlík a ostatní biogenní prvky, obecné vlastnosti organických sloučenin, klasifikace organických sloučenin, základní typy reakcí organických sloučenin)
 15. Nasycené uhlovodíky (alkany, cykloalkany, názvosloví alkanů a cykloalkanů, fyzikální a chemické vlastnosti nasycených uhlovodíků, významní zástupci skupiny)
 16. Nenasycené uhlovodíky (alkeny, alkadieny, alkyny, názvosloví alkenů, alkadienů, alkinů, fyzikální a chemické vlastnosti nenasycených uhlovodíků, významní zástupci skupiny)
 17. Areny (struktura arenů, názvosloví arenů, fyzikální a chemické vlastnosti arenů, významní zástupci skupiny)
 18. Halogenderiváty, dusíkaté deriváty uhlovodíků (funkční skupiny derivátů, nitroderiváty, aminy, názvosloví derivátů, fyzikální a chemické vlastnosti derivátů, významní zástupci skupiny)
 19. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků (funkční skupiny derivátů, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, názvosloví derivátů, fyzikální a chemické vlastnosti derivátů, významní zástupci skupiny)
 20. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty (funkční skupina derivátů, názvosloví derivátů, fyzikální a chemické vlastnosti derivátů, významní zástupci skupiny, substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin)
 21. Sacharidy (chemické složení sacharidů, klasifikace sacharidů, význam sacharidů v organismu, zdroje sacharidů, základní metabolické dráhy sacharidů)
 22. Lipidy (chemické složení lipidů, klasifikace lipidů, význam lipidů v organismu, zdroje lipidů, základní metabolické dráhy lipidů)
 23. Proteiny (chemické složení proteinů, aminokyseliny, peptidová vazba, izoelektrický bod, klasifikace proteinů, význam proteinů v organismu, zdroje proteinů, základní metabolické dráhy proteinů)
 24. Nukleové kyseliny (RNA, DNA, typy RNA, rozdíly v chemickém složení a struktuře nukleových kyselin, funkce nukleových kyselin v organismu)
 25. Biochemické děje v organismech (katabolismus a anabolismus, amfibolické dráhy, metabolické pooly, bazální metabolismus, energeticky bohaté sloučeniny, Krebsův cyklus a dýchací řetězec)