Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Projekt
Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

Zkrácený název:         Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze

Cílem projektu je rozpracovat postupy a zajistit předpoklady efektivního environmentálního vzdělávání (EV) v pilotních školách tak, aby získané zkušenosti mohly být dále využívány

v zájmu přípravy mladé generace pro uplatňování principu udržitelného rozvoje (UR) v životě i v ekonomických aktivitách. Jde zejména o poskytování odpovídajících znalostí i praktických dovedností, o rozvíjení schopnosti chápat souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty. To jsou již nyní důležité předpoklady pro uplatnění na trhu práce, pro rozvíjení podnikatelských aktivit i pro utváření občanských a profesních postojů ke skutečnosti.

V pilotních školách se proto budou sledovat následující postupy:

 •  komplexní přístup vyžadující, aby se EV stala přirozenou součástí všech vzdělávacích oblastí 
 •  integrovaný přístup vyžadující zavádění netradičních průřezových učebních celků, vyučovacích metod, spolupráci pedagogů a koordinaci jejich aktivit
 • celotřídní a celoškolské aktivity zaměřené k prosazování potřebných dovedností
 • a návyku, rozvíjení zájmu a styku s praxí a s okolním prostředím

Pro realizaci uvedených přístupů budou vytvořeny následující předpoklady:

 • základní informační a metodické podklady pro vedení škol a učitele
 • specifické vzdělávání jednotlivých skupin pedagogů ,
 • diferencované školní programy pro oblast EV
 • zajištění koordinace a týmové spolupráce v pilotních školách
 • možnost využívání specifických podmínek v městské části HMP a aktuálních informací zejména prostřednictvím počítačů.

Projekt je zaměřen na management a učitele pilotních základních škol, gymnázií a SOŠ
a jejich prostřednictvím na žáky. Vhodnost postupů i vytvořených předpokladů pro uplatňování EV ve školách různých stupňů a typů bude hodnocena v procesu průběžné a závěrečné evaluace.

Zkušenosti získané v projektu bude možno využít pro rozšiřování EV do ostatních pražských škol - v různých formách

Zdroj: www stránky Klubu ekologické výchovy


                                                                                                                                                                            

Naše škola je pilotní školou  projektu 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních
a středních školách hlavního města Prahy

 

Zkrácený název: EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

 

Zajištění projektu:

 • Evropský sociální fond
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Magistrát Hlavního města Prahy
 • Klub ekologické výchovy

Odborná spolupráce:    

Klub ekologické výchovy, ZŠ Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4
Hlavní řešitel:  RNDr. Dana Kvasničková
                        

Přírodovědecká fakulta UK
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.        

Pedagogická fakulta UK
PhDr. Václav Pumpr    

Koordinátorka projektu pro naší školu: 
RNDr. Michaela Kropáčková

Koordinátorka projektu na škole:  RNDr. Eva Plachejdová

EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

Cílem tohoto projektu  je podpora postupného zavádění Rámcových vzdělávacích programů  (RVP) a příprava Školních vzdělávacích programů (ŠVP)  orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí. Tvorbu ŠVP lze podporovat pouze pokud navazují na schválené RVP. V souvislosti s tím budou zpracována průřezová témata a bude zvyšována a prohlubována odborná a pedagogická způsobilost učitelů a  odborných pracovníků ve zdravotnickém školství.

 

I.etapa – přípravná: ( říjen 2005 – červen 2006)

 • Vytvoření školních řešitelských týmů – projednání metody spolupráce při vytváření metodiky zapracování ekologického vzdělávání, realizace kurzů k proškolení školních řešitelských týmů
 • Příprava podmínek realizace projektu (výpočetní techniky, návrhy průřezových témat) atd. -  podle místních podmínek
   

II.etapa: (září  2006 – červen 2007)

 • Vytyčení priorit v jednotlivých vzdělávacích oblastech - rozpracování do školních programů ekologického vzdělávání a výchovy,
 • získávání a projednávání zkušeností k vytvoření metodiky ekologického vzdělávání pro střední zdravotnické školy
 • Realizace průřezových témat  - příprava metodických materiálů, vytváření potřebných podmínek pro EV ve škole a v okolí atd… (např. naučné trasy, exkurze apod.)
 • Monitorování projektu a průběžná koordinace v rámci školního řešitelského týmu a zajištění publicity projektu
   

III.etapa: (červenec  2007 –  říjen 2007)

 • Evaluace dosažených výsledků ve škole, místní úpravy učebních  textů
 • Diseminace poznatků a  zkušeností z projektu, nabídka servisu pro další střední zdravotnické školy


Naše škola je jedinou střední zdravotnickou školou, která se do projektu zapojila  jako centrum modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj

                                                                                                                                                                            

Název projektu:

         VYTVÁŘENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zkrácený název:         EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

Odborné zajištění:
Klub ekologické výchovy, ZŠ Pertoldova 3373, 14300 Praha 4

Řešitel:         RNDr. Dana Kvasničková          606 527 807
                                                                                241 731 638

Sekretariát:   RNDr. Michaela Kropáčková   608 667 827

Přírodovědecká fakulta UK
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.
                   737 015 166
                                                                                221 95 1870

Pedagogická fakulta UK
PhDr. Václav Pumpr
                                           607 519 485
                                                                                 221 900 278

Mgr. Kateřina Blažová                           KBlažová@centrum.cz
                                                                              221 951 871

Organizační, personální a ekonomické zajištění projektu:  RNDr. Michaela Kropáčková  

Koordinátora  projektu  na škole: RNDr. Eva Plachejdová

 

E-mail: eva.plachejdova@seznam.cz